วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

บทเรียนท้องถิ่น...ฐานรากของชุมชน

การนิเทศครั้งสุดท้ายภาคเรียนนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารมาร่วมวงเสวนา สาระสำคัญที่มองเห็นตรงกันคือการเรียนรู้ของนักเรียนจำเป็นต้องรับใช้วิถีชีวิต ภูมิท้องถิ่นของตนเอง บทเรียนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดแก่ผู้เรียนมากกว่าการเรียนในห้องสี่เหลี่ยม นักศึกษาจึงจะได้ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อถิ่นดังสังคมคาดหวัง ภาคเรียนต่อไปจึงต้องการเห็นโครงการเสริม หน่วยการเรียน บทเรียนท้องถิ่น ผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ ใช้แหล่งเรียนรู้ในถิ่นกันมากขึ้นในทุกวิชาเอกของการนิเทศและในภาพรวมของโรงเรียน โดยไม่ลืมเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวให้เด่นชัดนะคะ...การบ้านช่วงปิดภาคเรียนนี้ค่ะ...