วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูดี...สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูเอกของโลก เป็นผู้นำยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์มาสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลังให้แก่ชาวไทยและชาวโลก ต้นแบบแห่งครูดี มีโมเดลครูดีเป็นพระอรหันตสาวกที่หลากหลาย ส่งทอดต่อมาถึงยุคปัจจุบันนานเกือบ๒๖๐๐ปีแล้ว...การกู้วิกฤิตคุณภาพการศึกษาไทยจึงจำเป็นต้องอาศัยครูดี คนดี...ควรให้โอกาสครูดี คนดี สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง...เสมือนใช้นวัตกรรมนาโนเทคฯในวิชาชีพครู...อะไรคือตัวชี้วัดครูดี..ครูของครู...หลักสูตรครู  แหล่งผลิตครู???...ดี...

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

การประเมิน...ที่เคลื่อนการพัฒนา

มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้...การเรียนรู้แบบเป็นทางการจำเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษาผ่านการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลที่แทรกตัวอยู่ในทุกกิจกรรม..นำสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและชุมชน การประเมินที่อยู่บนฐานความจริงจึงจำเป็น...เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนให้แจ่มชัด ปรับตัวเข้าสู่วิถีธรรม วิถีคุณภาพ...คุณภาพงานสู่คุณภาพชีวิต ...การประเมินที่เคลื่อนการพัฒนาในระดับเซล???...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ...

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ระยะกึ่งปลายน้ำ...การนิเทศ


ในระยะนี้ครูฝึกของเราสะท้อนความคิดไว้ว่า "การนิเทศทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากขึ้น ภาระงานมีความคืบหน้ามากขึ้น เข้าใจการทำงานเชิงระบบมากขึ้นได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง โครงการส่งเสริมวิชาการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้ อาจารย์และบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนมีความเป็นกันเองทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เครียด ไม่กดดัน ประทับใจการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนนักศึกษาของอาจารย์นิเทศที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาอยู่เสมอ อาจารย์นิเทศได้อย่างเข้าใจ ให้การเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจารย์เป็นห่วงการดำเนินงานของนักศึกษาทุกคน เป็นที่ยินดีแก่นักศึกษา ดีใจมากค่ะที่ได้ท่านมาเป็นอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู... ”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ค่านิยมหลัก...คนไทย


คสช.ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมกำหนดค่านิยมหลักให้คนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง ด้วยค่านิยมหลัก๑๒ ประการได้แก่ ๑)มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน ๒)ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ๓)กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔)ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม ๕)รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖)มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ๗)เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง ๘)มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙)มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐)รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑)มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา ๑๒)คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ค่านิยมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตครูให้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพครูให้ยั่งยืนต่อไป...

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...เพื่อค้นและพัฒนา

การพัฒนาที่ไม่อยู่บนฐานความจริงนั้นอันตรายและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงนัก...