วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอบข่าย...การนิเทศ๑/๕๗

รายวิชา  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑
"การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆเป็นแฟ้มสะสมงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียนโดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์"