วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตั๋วครูดูที่...หลักธรรม

ไม่ว่าตัวป้อนคนเรียนครูหรือตัวป้อนคนเป็นครู คุณสมบัติหรือตัวชี้วัดสำคัญยิ่งคือคุณธรรมนำความรู้ จึงจะสามารถผดุงวิชาชีพครูที่แท้จริงและครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูไว้ได้ ดังนั้นหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเรียนครูและหลักสูตรสำหรับตัวป้อนคนเป็นครูจึงควรเน้นการเรียนรู้หลักธรรม หลักศีลธรรม...ธรรมศึกษา...ได้คนเรียนครูและคนเป็นครูที่มีหลักธรรมนำการปฏิบัติ มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้...เป็นอัตลักษณ์แห่งวิชาชีพครู ตั๋วครูดูที่คนมีธรรม...นำวิชาชีพ