วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทักษะการฟังด้วยหัวใจในวิชาชีพครู

การเป็นครูที่ดีจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการฟังระดับลึกให้ชำนาญเพื่อเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนให้ได้มากกว่าการฟังเพื่อได้ยิน การฟังระดับลึกจึงเป็นการฟังด้วยหัวใจที่ช่วยให้ได้ความจริงได้ประโยชน์มากกว่าฟังด้วยหู การฟังด้วยหัวใจเป็นทักษะสำคัญของครูและผู้เรียนที่ได้ฝึกใช้ทั้งหัว(ความคิด)และใช้ทั้งใจ(จิต)ติดตามดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ระหว่างครูและศิษย์ได้ดี พร้อมแล้วลองฝึกกันดูนะคะ...

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอ่านให้เจอขุมทรัพย์แห่งปัญญา

ขุมทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สินใดๆ คือปัญญาในตนของมวลมนุษยขาติ ขุมทรัพย์แห่งปัญญาส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนที่ผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน ข้อคิดหลักธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้น การอ่านจึงช่วยให้เกิดคลังความรู้ที่สามารถนำมาปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ สภาวะอารมณ์ของตนเอง ก่อเกิดการพัฒนาตนเองได้ นิสัยรักการอ่านทำให้เราเข้าถึงขุมทรัพย์แห่งปัญญาได้ทางหนึ่ง ดังนั้นการได้อ่านหนังสือหรืองานเขียนทีดีจึงเสมือนเราได้เจอขุมทรัพย์แห่งปัญญา อาชีพครูจึงต้องปลูกนิสัยรักการอ่านให้งอกงาม...เริ่มได้จากตัวเราเอง...นิ๊...

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากคำอธิบายรายวิชาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากงานสอนอีกอย่างน้อย ๗ ภาระงานได้แก่ ๑.งานประเมินตนเอง ๒.งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓.งานส่งเสริมวิชาการ/งานพัฒนา(ที่โรงเรียนมอบหมาย) ๔.งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕.งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๖.งานประกอบการจัดการเรียนรู้ ๗.งานบันทึกการปฏบัติงานประจำวัน/สัปดาห์(ควรบันทึกในบล๊อก) นักศึกษาแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานเหล่านี้ มีร่องรอยพัฒนาการให้เห็นครบถ้วนกันรึยัง เชิญแสดงความคิดเห็นได้นะคะ

ขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑ เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีขอบข่ายให้นักศึกษาได้มี "การศึกษาและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู็ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ โดยนำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน"นักศึกษาได้แสดงร่องรอยการปฏิบัติงานและมีพัฒนาการในแต่ละงานเหล่านี้กันรึยัง...จ๊ะ!

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การจัดการเพื่องานนิเทศ ติดตามและประเมิน

ถึงวันกำหนดการนิเทศนักศึกษาแต่ละครั้งผู้เขียนทราบดีว่านักศึกษา "รอ" เพื่อเรียนรู้งานและให้คำแนะนำสังเกตจากมีการโทรตามถามหามาเป็นระยะ การจัดการด้านพาหนะเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากขาดการนิเทศหรือไปนิเทศไม่ตรงเวลาจะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งต่ออาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนอีกหลายร้อยคน ดังนั้นการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบของทุกฝ่ายจะต้องประสานกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่องานนิเทศติดตามและประเมิน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีคิดเชิงระบบในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำเป็นต้องอาศัยวิธีคิดเชิงระบบในการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นวงจรการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ประกันคุณภาพในทุกภาระงานได้ครบถ้วน การนิเทศจึงได้เห็นพัฒนาการของนักศึกษาชัดเจนสำหรับบางคนที่สามารถจัดระบบงานของตนเองได้ดี การอธิบายเชื่อมงานกับบล็อกจึงไม่ยุ่งยากนัก ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อการได้ปฏิบัติจริงในทุกภาระงานจึงปรากฏร่องรอยให้เห็นได้ชัดในระยะนี้