วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ต้อนรับ..ผู้เรียน ภาคเรียนใหม่

การต้อนรับวันเปิดภาคเรียน ด้วยปรากฏการณ์๕๐:๕๐ ที่น่าเป็นห่วง หมายถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียน สภาพห้องเรียนอาคารเรียน โสตทัศนูปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าจะเป็นการต้อนรับผู้เรียนในภาคเรียนใหม่ที่มีค่ามากสำหรับครูทุกคน เพราะจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดคุณภาพต่อการเรียนรู้ได้ไม่ยาก แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม จึงต้องปรับใช้กลยุทธ์ความเป็นครู.ให้ชัดเจนหลากหลายมากขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ให้ประสบการณ์ในบทบาทครู...ของว่าที่ครู...