วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การจัดการเพื่องานนิเทศ ติดตามและประเมิน

ถึงวันกำหนดการนิเทศนักศึกษาแต่ละครั้งผู้เขียนทราบดีว่านักศึกษา "รอ" เพื่อเรียนรู้งานและให้คำแนะนำสังเกตจากมีการโทรตามถามหามาเป็นระยะ การจัดการด้านพาหนะเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากขาดการนิเทศหรือไปนิเทศไม่ตรงเวลาจะมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากมาย ทั้งต่ออาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนอีกหลายร้อยคน ดังนั้นการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบของทุกฝ่ายจะต้องประสานกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่องานนิเทศติดตามและประเมิน