วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนิเทศแบบควบรวม

นิเทศแบบควบรวม เป็นรูปแบบใหม่ของการนิเทศในภาคเรียนนี้ มีข้อดี คือ ลดภาระงานให้อาจารย์นิเทศลง แต่เพิ่มภาระงานให้สถานศึกษา หากสถานศึกษาเข้มแข็งในระบบดูแลนักศึกษาก็นับว่าโชคดี บางสถานศึกษายังอ่อนแอก็อาจต้องใช้วิธีหนุนเสริมซึ่งเป็นโอกาสที่ท้าทาย  อย่างไร?...ไม่ลอง ไม่รู้...การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการเรียนรู้...เช่นกัน!