วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอ ธ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหิรไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
**อ้าองค์สุรีย์ศรี มีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิผไท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริดแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล...
              (น้อมนำมาฝากจากบทเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา)

เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเวียนมาบรรจบ ได้เห็นสถานศึกษา ส่วนราชการ และส่วนงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกันอย่างหลากหลาย มีการเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริงมากขึ้น ในส่วนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก็สามารถจัดกิจกรรมนี้ในระดับห้องเรียนได้ เช่น ให้นักเรียนร่วมจัดบอร์ด จัดป้ายนิเทศ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วอย่าลืมเก็บความภาคภูิมใจไว้ในบล๊อกด้วยนะคะ...