วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปีนี้ผู้เขียนมีโอกาสรับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข(SC-Net)ให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้เห็นองค์กรการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่มีพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่อัตลักษณ์บัณฑิต "บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"ปรากฏวงจรคุณภาพให้เห็นได้ชัดเจนมาก มีองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และด้านอื่นๆที่พร้อมเผยแพร่ได้ ดัวยปรากฏคุณภาพของผลผลิตและผลกระทบต่อสังคม ได้รับการยอมรับยกย่อง"รางวัลนักศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการพั็ฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน..."ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"จึงปรากฏ การเรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...ทั่วทั้งองค์กรให้เห่็นเด่นชัดขึ้นมาก...ขอแสดงความยินดีค่ะ