วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

สะท้อนการเรียนรู้ระหว่างฝึก๒/๕๘

ปี๔ จำนวน๔โรงเรียน ๒๔คน
"อาจารย์พูดอธิบายสิ่งต่างๆที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาที่สุภาพ ทำให้เข้าใจได้ดี..วันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้รับการนิเทศ ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น รู้ว่าตนเองต้องทำอะไรบ้าง มีภาระงานอะไรบ้าง ทำให้ดิฉันได้ฝึกตนเองในเรื่องของความละเอียดของงานด้วย...พูดจาไพเราะ สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย มีแนวคิด แนวการปฏิบัติ ดีๆ ต้องเพิ่มความรอบคอบ...มีแนวคิดใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเอง มีความรอบคอบในการทำงานมากขึ้น...การทำงานต้องวางแผน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด...ประทับใจการอธิบายถึงเหตุและผลในการทำงานและการทดลองสอนมากค่ะ...
ปี๕ จำนวน๔โรงเรียน ๒๘คน
"อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพได้เป็นอย่างดี... อาจารย์มาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่ก็เป็นการได้เห็นสภาพจริง ประทับใจที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ในการเป็นครูที่ดีได้ ยิ้มแย้มทักทายและพูดจาไพเราะ มีบุคลิกภาพความเป็นครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา...ได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น อาจารย์ใจดี...ตอบทุกข้อคำถามที่สงสัย ใส่ใจทุกรายละเอียด....