วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บัณฑิตวิชาชีพครู...อยู่ไหน

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งสร้างบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ อีกทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู บัณฑิตเหล่านี้มีหน้าตาอย่างไร สร้างได้อย่างไร มีอยู่ที่ไหน ใครรู้บ้างช่วยกันตอบหน่อยจ้า!
เฉลยคำตอบ  อยู่ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...นี่ใงจ๊ะ!

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยก่อให้เกิดวงจรการปฏิบัติงานเชิงพัฒนาที่เป็นระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยต้องนำพาการเรียนรู้ การเรียนรู้คืออะไร การวิจัยคืออะไร ใครทำได้...ยกมือ ลง

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การทบทวนแนวคิดแนวปฏิบัติจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงกระทำก่อนเริ่มกระบวนการ PDCA ในโครงการของตนเองซึ่งควรใตร่ตรองออกแบบให้เห็นชิ้นงานและศักยภาพผู้เรียนที่ชัดเจน แสดงร่องรอยให้เห็นเป็นรูปธรรม และเป็นโครงการที่ดีมากๆหากมีชมรม มีกิจกรรม มีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพชีวิตที่ดีงามของสถานศึกษาและชุมชน ทำได้อย่างไร  เกิดผลอย่างไร นักศึกษามีประสบการณ์ในระบบนี้อย่างไร ลองเขียนเล่าตั้งแต่ขั้นการคัดกรอง ขั้นจำแนกกลุ่มอาการ ขั้นออกแบบเยียวยารักษา ขั้นนำเสนอผลการรักษา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบการดูแลแบบ"ครอบครัวลูกสองโหล" ของโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ระบบการดูแลแบบ"ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช เป็นต้น