วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปีนี้ผู้เขียนมีโอกาสรับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข(SC-Net)ให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้เห็นองค์กรการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่มีพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่อัตลักษณ์บัณฑิต "บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"ปรากฏวงจรคุณภาพให้เห็นได้ชัดเจนมาก มีองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และด้านอื่นๆที่พร้อมเผยแพร่ได้ ดัวยปรากฏคุณภาพของผลผลิตและผลกระทบต่อสังคม ได้รับการยอมรับยกย่อง"รางวัลนักศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการพั็ฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน..."ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"จึงปรากฏ การเรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...ทั่วทั้งองค์กรให้เห่็นเด่นชัดขึ้นมาก...ขอแสดงความยินดีค่ะ            

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ระยะกลางน้ำ...ของการนิเทศ


“รู้สึกภาคภูมิใจที่อาจารย์มานิเทศค่ะ ได้รู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมให้กับนักเรียน เรียนรู้การทำงานเชิงระบบทั้งงานสอนและงานสนับสนุนให้มีร่องรอยชิ้นงานและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ได้รู้จักระบบการทำงานที่ชัดเจนขึ้น รู้จักบริหารเวลา  ได้เทคนิคการทำงานอย่างเป็นระบบรู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นข้อแนะนำที่ดีมาก ได้รู้ขอบข่ายและภาระงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจนมากขึ้น ประทับใจอาจารย์ที่ทำให้ทราบภาระงานและเข้าใจงานมากขึ้น มีการแนะนำและให้คำปรึกษาที่ตรงจุด”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาสาฬห...บูชา

วันแห่งพระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ จึงมีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นวันสามัคคีธรรมแห่งพุทธะที่พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย มีการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "ธรรมจักกัปวัตนสูตร" อันเป็นพระสูตรแห่งยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ (มัชฌิมาปฏิปทา+อริยสัจ๔)ให้แก่มวลมนุษยชาติได้ศึกษา เรียนรู้ ควรค่าที่ชาวไทยและชาวโลกพึงน้อมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...สร้างสันติธรรม...สันติสุข...ที่ยั่งยืน