วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ภาพการศึกษาใหม่...ครูไทย

ยุคที่โลกไม่แน่นอน เปลี่ยนเร็ว ซับซ้อน ยากจะพยากรณ์... เมื่อโลกพยากรณ์ไม่ได้ คนต้องเรียนรู้ ปรับตัวได้ กล้าทดลอง กล้าผิดพลาด กล้าล้มเหลว เรียนความรู้ที่จำเป็น สร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ความโอบอุ้มภายใน คือปัจจียความสำเร็จของการศึกษาใหม่...