วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลวัต...งานฝึก

รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ ภาคเรียนนี้มีนักศึกษามาสัมมนาหลังฝึก ๕๔๙ คน จาก  ๘๒  โรงเรียน กิจกรรมสัมมนา๑วันช่วยให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับดังนี้...ส่วนผลประเมินระบบและกลไกของโครงการฝึกทั้งหมดเป็นอย่างไร...ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์มากต่อการวางแผนนิเทศนักศึกษาทั้งระบบในภาคเรียนต่อไปซึ่งมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน ผลประเมินจะทันใช้หรือไม่? อย่างไร?...ที่ชัดเจนปัญหาตัวป้อนทั้งคน ทั้งรถ ทั้งวัน วิธีนิเทศควรทบทวนกันเร่งด่วนด้วยหรือไม่?...หรือจะให้อาจารย์แต่ละท่านส่งแผนการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน..อย่างไรดี...ที่สำคัญควรมี "ผลประเมินระบบและกลไกโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ปีการศึกษา๒๕๕๖" ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนหรือไม่ อย่างไร ...