วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไมต้องมีการนิเทศ

 การนิเทศเป็นหน้าที่หลักของหน่วยผลิตและพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา อาจารย์นิเทศทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพให้กับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แล้วเราจะนิเทศกันอย่างไรจึงสามารถตอบโจทย์คุณภาพงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่มีต้นทุนศักยภาพหลากหลายต่างกันได้อย่างเหมาะสม เรามาลองช่วยกันตอบโจทย์นี้กันดีไหม?