วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...งานฝึก

สะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึก รร.ทุ่งสงวิทยา รร.สตรีทุ่งสง และรร.ทุ่งสง (๒๕๕๖)
    ๑.ทำความฝันให้เป็นจริงคือการได้มาเป็นครูปฏิบัติงานจริง เจอปัญหาและแนวทางแก้ไขจริง สอนจริง  ได้ฝึกความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายจิตใจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
    ๒.มีความรู้สึกดีที่อาจารย์มาดูแลพวกเราอย่างทั่วถึง อาจารย์ให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษาดีมาก สิ่งที่อาจารย์ให้คำปรึกษา ได้นำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณค่ามากที่สุด
    ๓.สิ่งที่ได้จากการมาฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้งาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญคือได้เรียนรู้การเป็นครูจริงๆ การอยู่ร่วมกับครูและนักเรียนจริงๆ
    ๔.ได้เห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนเล็กๆกับโรงเรียนขนาดใหญ่
    ๕.รู้สึกดีที่อาจารย์คอยใส่ใจต่อนักศึกษาฝึกสอน คอยให้คำปรึกษาและมีเวลามานิเทศนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ภาระงานของนักศึกษาสำเร็จ เสร็จลุล่วงทันเวลา และเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
    ๖.ได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆทั้งจากโรงเรียนและจากอาจารย์นิเทศที่มาดูแลติดตามให้คำปรึกษาในทุกด้าน ทำให้ภาระงานเป็นไปอย่างมีระบบ
    ๗.สามารถนำกระบวนการทำงานไปปรับใช้ในวิถีชีวิตการเป็นครูต่อไปได้