วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สะท้อนการเรียนรู้ ...ครูฝึก

บันทึกจากกระจกใสสะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึกในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา(๒๕๕๕)ขอเก็บไว้ในความทรงจำเพราะ ทุกคำมีค่า มีความหมาย...ดังนี้
     มาฝึกประสบการณ์โรงเรียนทุ่งสงเป็นเวลา๑ปี อาจารย์นิเทศประจำโรงเรียนก็คอยมาดูแลเอาใจใส่ แรกๆรู้สึกกดดันเพราะทำงานล่าช้า แต่พอตอนหลังได้มีการปรับตัว เพราะอาจารย์คอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ อาจารย์จะมานิเทศก์ทุกเดือน จึงทำให้งานมีความเป็นปัจจุบันมาก ต้องขอบคุณอาจารย์ที่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้เสมอมา(น.ส.สุวรรณภา  บุญเชิด)... การมานิเทศก์ของอาจารย์ในแต่ละครั้งช่วยทำให้งานที่ต้องปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นทุกครั้ง และในแต่ละครั้งจะมีคำแนะนำดีๆให้แต่ละคนได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น ขอบคุณนะคะอาจารย์สำหรับทุกๆคำแนะนำที่มีให้พวกหนู(น.ส.สีตีอาหยาด ปีใส)... อาจารย์คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีต่อนักศึกษาเสมอมา ทั้งคอยสอดแทรกคุณธรรม ระเบียบวินัย พฤติกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ดิฉันจะนำคำสอนของอาจารย์ไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้(น.ส.เสาวณีย์ แป้นดวง)...อาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครูสามารถเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี อาจารย์เอาใจใส่ดีมาก สามารถทำให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีชิ้นงานและชิ้นงานที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นที่สามารถทำให้เห็นถึงรูปธรรมไม่ใช่มีแต่นามธรรม อาจารย์มาได้ตามวันเวลาที่กำหนด ถึงอาจารย์จะมีความเป็นระเบียบทำให้นักศึกษาอึดอัดบ้าง แต่นั่นคือบทเรียนและแนวทางในการประสบความสำเร็จของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(น.ส.วรพรรณ สุวรรณะ)...จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาเป็นเวลา๑ปีสิ่หนึ่งที่ได้รับจากอาจารย์นิเทศวิชาชีพครูคือ รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดี และแนวทางพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการจัดทำโครงการต่างๆที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติได้จริงซึ่งส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(น.ส.สุุภารัตน์ เสมอักษร)..รูัสึกชอบในตัวอาจารย์คือเป็นครมีระบบขั้นตอนมากที่สุดก็ว่าได้ ในบางครั้บอกอย่างตรงๆว่ามีช่วงเวลาที่กดดันเหมือนกัน เวลาอาจารย์มาทุกครั้งงานทุกอย่างตั้งใจทำ แต่บางครั้งก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นแรกที่เรากำลังพัฒนาตนเองไปสู่ว่าที่ครูในอนาคต ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆกับการขัดเกลาศิษย์(น.ส.วันวิสาข์ ยิ่งประสิทธิ์)...อาจารย์มีขั้นตอนในการทำงานที่ดีมากคะ หนูชอบวิธีการทำงานของอาจารย์ อาจารย์จะมีการวางแผนในการทำงานทุกครั้ง อาจารย์จะเป็นคนตรงต่อเวลามากๆ มีวิธีการพูดที่นุ่มนวล และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอยู่เสมอ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาเกี่ยวกับภาระงานที่ดีขึ้น(น.ส.กนกวรรณ เหมทานนท์)...อาจารย์คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาของดิฉันเมื่อทำสะดุด อาจารย์มีอัธยาศัยกับนักศึกษาดีมากทำให้รู้สึกลดความเครียดลงจากการรับการนิเทศก์ อาจารย์มีการระบุวันเวลามานิเทศก์ทำให้ได้เตรียมความพร้อมในการนิเทศก์แต่ละครั้ง การนิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถ้าหากยังมีอาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่ปรึกษาแบบนี้คงมีแม่พิมพ์ที่ดีของชาติเพิ่มขึ้นอีก...