วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การอ่านให้เจอขุมทรัพย์แห่งปัญญา

ขุมทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สินใดๆ คือปัญญาในตนของมวลมนุษยขาติ ขุมทรัพย์แห่งปัญญาส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดผ่านงานเขียนที่ผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน ข้อคิดหลักธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้น การอ่านจึงช่วยให้เกิดคลังความรู้ที่สามารถนำมาปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ สภาวะอารมณ์ของตนเอง ก่อเกิดการพัฒนาตนเองได้ นิสัยรักการอ่านทำให้เราเข้าถึงขุมทรัพย์แห่งปัญญาได้ทางหนึ่ง ดังนั้นการได้อ่านหนังสือหรืองานเขียนทีดีจึงเสมือนเราได้เจอขุมทรัพย์แห่งปัญญา อาชีพครูจึงต้องปลูกนิสัยรักการอ่านให้งอกงาม...เริ่มได้จากตัวเราเอง...นิ๊...