วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สะท้อนจาก...ครูฝึก

จากการไปนิเทศสามโรงเรียนในระยะเดือนแรกต้นภาคเรียน มีผลสะท้อนจากครูฝึก ดังนี้
ป.โท ๑)ควรมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและต้องมีการขับเคลื่อนงานทุกสัปดาห์ ๒)อาจารย์ทำให้รู้จุดมุ่งหมายและภาระงานว่าควรทำอย่างไร ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ป.ตรีปี๕ ๑)การสอนแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างดี ไม่เช่นนั้นจะทำให้การสอนล้มเหลวคือไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ๒)ควรทำงานด้วยความตั้งใจ ทำงานอย่างเป็นระบบรอบคอบ ควรเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง ๓)เรายังเป็นนักศึกษาฝึกสอนจึงควรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทั้งด้านอารมณ์ บุคลิก และด้านการสอน ๔)การทำงานต้องทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนที่ดี งานที่ทำจะออกมาครบถ้วน มีคุณภาพ ๕)ควรมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ พบปัญหาใดๆควรปรึกษาครูพี่เลี้ยง และเรียนรู้งานอย่างเต็มที่ ๖)การอยู่กันเป็นองค์กรใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ๗)ได้เรียนวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอนโดยต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทางเดินชัดเจนเพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ๘)ทำงานทุกครั้งต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ทำงานเป็นระบบจะฝึกให้เรามีความรอบคอบ ๙)ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและเอาใจใส่ในการสอนทุกครั้ง ๑๐)คติที่ยึดมั่นเสมอคือ พยามเป็นครูมืออาชีพ ไม่ใช่อาชีพครู...ค่ะ ๑๑)ควรสรุปงานเป็นภาคนิพนธ์ ดำเนินการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวมหลักฐานร่องรอยการทำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๒)อาจารย์นิเทศแนะนำภาระงานดีมากครับ...มานิเทศบ่อยๆนะคะ..ควรซักถามนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาระด้วยค่ะ...
ป.ตรีปี๔ ๑)มีแนวทางในการทำงาน รู้จักทำงานให้เป็นระบบมีแบบแผน ๒)ควรมีการวางแผนในการทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ปรึกษางานกันทุกภาระงาน ๓)การที่เราจะเดินให้ถึงเส้นชัยนั้นจะต้องวางแผนและเดินตามขั้นตอน โดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ รวมไปถึงทักษะในการดำเนินชีวิต เดินไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน