วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขอบข่ายภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในระยะครึ่งภาคเรียนนี้พบว่ายังจำเป็นต้องขอเน้นขอบข่ายภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง ๗ ด้านกันอีกครั้งเพื่อทวนสอบความเข้าใจให้ตรงกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติ นักศึกษาจะได้นำเสนอความก้าวหน้าในภาระงานได้อย่างมั่นใจ มีร่องรอยการปฏิบัติปรากฏให้เห็นเป็นระยะ นำสู่การประเมินได้อย่างมีพัฒนาการค่ะ