วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

การประเมินเพื่อพัฒนาตนเอง

การประเมินคือกระจกส่องใจ ใครใจใสใจสะอาดก็ต้องหมั่นส่องกระจกดูใจ ปัดมลพิษที่เรียกว่ากิเลสออกจากตัว เทคนิคการประเมินตนเองสามารถทำได้หลายวิธี ที่ง่ายสุดได้แก่ หาที่เงียบสงบนั่งนิ่งๆ ดูจิต อ่านจิต สอนจิตตนเองแล้วปรับพฤติกรรม สร้างนิสัยที่ดีงามให้ปรากฏพร้อมกับเอาสติกำกับให้เกิดเป็นนิสัยถาวรประจำตัวจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในผลดีผลเสียของการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออก จึงสามารถแยกแยะดี-ชั่ว, จริง-เท็จ, ควร-ไม่ควร,ได้ชัดเจนนั่นเอง...
งานประเมินตนเองในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรแสดงร่องรอยการปร้บปรุงพัฒนาตนเองทั้งตัวและหัวใจรวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครูตามอัตลักษณ์บัณฑิตครุศาสตร์...กันดีมั๊ย...