วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ภาระงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

จากคำอธิบายรายวิชาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้กำหนดให้นักศึกษาปฏิบัตินอกเหนือจากงานสอนอีกอย่างน้อย ๗ ภาระงานได้แก่ ๑.งานประเมินตนเอง ๒.งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓.งานส่งเสริมวิชาการ/งานพัฒนา(ที่โรงเรียนมอบหมาย) ๔.งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕.งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๖.งานประกอบการจัดการเรียนรู้ ๗.งานบันทึกการปฏบัติงานประจำวัน/สัปดาห์(ควรบันทึกในบล๊อก) นักศึกษาแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานเหล่านี้ มีร่องรอยพัฒนาการให้เห็นครบถ้วนกันรึยัง เชิญแสดงความคิดเห็นได้นะคะ

ขอบข่ายการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑ เป็นรายวิชาหนึ่งที่มีขอบข่ายให้นักศึกษาได้มี "การศึกษาและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู็ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ โดยนำเสนอเป็นแฟ้มสะสมงาน"นักศึกษาได้แสดงร่องรอยการปฏิบัติงานและมีพัฒนาการในแต่ละงานเหล่านี้กันรึยัง...จ๊ะ!