วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาสาฬห...บูชา

วันแห่งพระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ จึงมีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นวันสามัคคีธรรมแห่งพุทธะที่พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย มีการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "ธรรมจักกัปวัตนสูตร" อันเป็นพระสูตรแห่งยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ (มัชฌิมาปฏิปทา+อริยสัจ๔)ให้แก่มวลมนุษยชาติได้ศึกษา เรียนรู้ ควรค่าที่ชาวไทยและชาวโลกพึงน้อมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...สร้างสันติธรรม...สันติสุข...ที่ยั่งยืน