วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด การเป็นที่พึ่งของชุมชน

ความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ... อย่างไร ครูฝึกฯมีคำตอบ.ให้ค่ะ!

สายใยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

สายใย สายสัมพันธ์แห่งจิตวิญญาณความเป็นครูสามารถสร้าง วัดและสัมผัสได้จากประสบการณ์ปฏิบัติงานนิเทศ บูรณาการแห่งจิตและกายผ่านการปฏิบัติจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ถักทอฉายแววการเป็นต้นกล้าบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพปรากฏขึ้นแล้ว ต้นกล้าครูพันธุ์ใหม่เป็นที่พึ่งได้ของชุมชน...และนี่เอง...ครูเพื่อถิ่นของแผ่นดินไทย...