วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เตรียมพร้อม สอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา การศึกษาหลักธรรมสำหรับฆราวาสที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เป็นโครงการระดับชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ จึงเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีนี้จัดให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ใครได้สมัครสอบไว้กับสนามสอบไหนควรเตรียมตัวสอบกันได้แล้วนะคะ...สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ขอเปิดสนามสอบมาเป็นปีที่ 3 นักศึกษาครูทุกชั้นปีไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะคะ ปีนี้ใครได้สมัครสอบไว้คงรู้ตัวและเตรียมพร้อมกันแล้ว ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดี สามารถชนะใจตนเองอย่างมีสติและปัญญา ฝึกเรียนรู้เอาหลักธรรมมาสร้างภูมิคุ้มกันตนให้พ้นจากกิเลสครอบงำได้สำเร็จ...ขอให้สอบผ่านกันทุกคน...โชคดีค่ะ...

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียงร้อยคำบ่มเพาะ...วิชาชีพครู

จากประสบการณ์นิเทศได้ยินคำพูดจากผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคำที่มีคุณค่าในการร่วมด้วยช่วยกันบ่มเพาะความเป็นครูให้นำสู่การปฏิบัติหลายคำ เช่น "ครูที่ดีที่สุดคือครูฝึก"  "ลูกเป็นครูนะ ไม่ใช่นักศึกษา"  "เป็นครูทั้งเปลือกและแก่น" และอีกหลายคำ...สามารถช่วยกันเติมเต็มได้นะคะ...

การนิเทศ...ร่วมด้วยช่วยกัน

นับเป็นครั้งแรกของภาคเรียนนี้ที่มีโอกาสเดินทางมานิเทศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในบทบาทอาจารย์นิเทศประจำโรงเรียน มีนักศึกษามาร่วมเรียนรู้ขั้นทดลองฝึกปฏิบัติงาน(ปี4)เพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง มีผู้บริหารและคณะครูมาให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ทุกภาระงาน สามารถออกเแบบกิจกรรมชื่อมโยงการเรียนรู้ให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยน...ครูฝึกทำได้ค่ะ..ช่วยกันเติมความภาคภูมิใจในบล็อกของตนเองด้วยนะคะ...

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กฐิน...อุบายแห่งสามัคคีธรรม

หลังวันออกพรรษาหนึ่งเดือนนับถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือวันลอยกระทงเป็นช่วงเทศกาลกฐินสามัคคีของชาวพุทธ การจัดการเรียนรู้หรือจัดหน่วยการเรียนก็ควรบูรณาการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ของชุมชน เรียนรู้การจัดพุ่มกฐิน การร่วมขบวนแห่กฐิน การสมโพชกฐิน การทอดกฐิน การกรานกฐิน เหล่านี้ล้วนมีความหมายและเป็นอุบายให้เกิดพลังแห่งความสามัคคี เกิดสามัคคีธรรม เป็นอีกรูปธรรมของตัวชี้วัดความเป็นชุมชนเข้มแข็ง... อันเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นไทยมาแต่โบราณดังมีร่องรอยหลักฐานโรงเรียนวัดเกิดขึ้นมากมาย...ครูฝึกได้มีโอกาสพานักเรียนไปร่วมเรียนรู้กิจกรรมสำคัญนี้บ้างหรือยัง  สะท้อนการเรียนรู้เล่าสู่กันฟังได้นะคะ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้หลากหลาย เวทีวิจัยเครือข่าย

ได้รับเชิญเข้าชมงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยเชิงพื้นที่ทีเติบโตขึ้นทุกปี การอภิปรายทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเชิงพื้นที่ในมิติการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทีมวิทยากรนำโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา รศ.ดร.ประภาภัทร นิยม เน้นความสำคัญของการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ภายในอันเป็นการสร้างปัญญาในตน ให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งตามเป็นจริง และความเป็นหนึ่งเดียว รูปธรรมของการปฏิบัติคือการจัดการศึกษาทางเลือก โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ สถานศึกษาที่ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้งอกงามสู่สังคมไทย และสังคมโลก...

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กำหนดการนิเทศเพื่อพัฒนา

ขอแจ้งกำหนดการนิเทศเพื่อพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2555 สำหรับโรงเรียนทุ่งสง สตรีทุ่งสง ทุ่งสงวิทยา เดือนละ 1 ครั้งรวม 4 ครั้งในวันพุธได้แก่ 21พย.55, 19ธค.55, 30มค.56 และ 13กพ.56 นักศึกษาควรเตรียมพร้อมสำหรับการนิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ...

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ต้นกล้า วิชาชีพครูหาได้ที่ไหน

ครูดี ครูเก่ง ครูมืออาชีพ ครูที่มีจิตวิญญานความเป็นครู เป็นอย่างไร หาได้ที่ไหน ใครมีคำตอบ...

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อัตลักษณ์บัณฑิตครูอยู่ไหนเอ่ย!..

ความคาดหวังในคุณภาพบัณฑิตส่งผ่านการกำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตมีหลายระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย "บัณฑิตนักคิดนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ" คณะครุศาสตร์ "ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู" อยู่ที่ไหน? สร้างได้อย่างไร? มาช่วยกันตอบ...ดีมั้ย...

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แหล่งฝึกประสบการณ์...ห้องเรียนในโลกกว้าง

แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเสมือนห้องเรียนสู่โลกกว้างของครูฝึก สถานศึกษาในบริบทชุมชนที่แตกต่างหลากหลายย่อมต้องการครูที่แตกต่างหลากหลายตามบริบทพื้นที่ ครูพื้นถิ่นและครูคืนถิ่นจะมีพลังขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้ดีเพราะมีต้นทุนภูมิสังคมสูง สามารถบูรณาการทุนดังกล่าวมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แท้จริงแก่ผู้เรียน ครูฝึกจึงต้องเก่งในการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โอกาสที่ท้าทายมาถึงแล้วค่ะ...

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การเตรียมพร้อมเพื่อการนิเทศ

สำหรับภาคเรียนที่ 2 ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน่าจะมีความพร้อมมากกว่าภาคเรียนที่ผ่านมาเพราะได้เรียนรู้ระบบงานไปแล้วอย่างน้อย 1 ภาคเรียน ความติดขัด ปัญหาอุปสรรคต่างๆน่าจะลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิผลในคุณภาพบัณฑิต สำหรับนักศึกษาควรฝึกปฏิบัติและต่อยอดภาระงานทั้ง 7 เติมเต็มข้อมูลในบล็อกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถทำได้กันทุกคนก็จะดีมากๆค่ะ...เก็บความภูมิใจใส่ไว้ในบล็อก...ทำได้ทันทีค่ะ