วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ครูในถิ่น...ชุมชนเข้มแข็ง

ครูในถิ่น...สร้างชุมชนเข้มแข็งทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุนครูชายขอบของแต่ละจังหวัดกระจายไปให้ทั่วทุกหมู่บ้านชายขอบของแต่ละจังหวัด คัดสรรเพื่อสร้างตัวป้อนคนเป็นครูให้เหมาะสมกับบริบทคนชายขอบของแต่ละจังหวัด...ทุนครูในถิ่น...ครูรักถิ่น (บวร บรม อบต ตชด มรภ ภาคี++) จำเป็น ทั่วถึงหรือไม่ในสังคมไทย?...อย่างไรดี  ตัวป้อนคนเป็นครู...หลักสูตรครู?? เน้นเอกลักษณ์ ภาษาไทย ภาษาถิ่น แข็งแรง...สู่สากล...