วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ระบบและกลไก...หมวดวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตรผลิตครู๕ปีประกอบด้วย๓หมวดวิชาที่สำคัญได้แก่หมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะ แต่ละหมวดวิชามีเป้าหมายและจุดเน้นไม่เหมือนกัน การบริหารหลักสูตรระดับคณะควรให้ความเป็นธรรมและให้ความสำคัญกับหมวดวิชาชีพครูซึ่งมี๑๒รายวิชาที่สัมพันธ์กับมาตรฐานคุรุสภา หากคณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการบริหารหมวดวิชาชีพครูก็จะส่งผลสำคัญคือ๑)หมวดวิชาชีพครูไม่ยุบไปแฝงในหมวดวิชาเฉพาะ๒)อาจารย์ในรายวิชาชีพครูมีหลักสูตรสังกัดและมีรายวิชาที่รับผิดชอบชัดเจน อันจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจ มีผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว แต่ละหมวดวิชาควรมีคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจนเพื่อนำสู่การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผลิตครูเชิงรุกได้ต่อไป...หลักสูตรผลิตครู...สร้างสรรค์ได้ค่ะ..