วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิทยาลัย...ฝึกหัดครู

วิทยาลัยทุกแห่งทุกประเภทเป็นที่รวมของผู้ประกอบการวิชาชีพครู เช่น ครูพันธุ์อา ครูช่าง วิทยาลัยเหล่านี้ควรมีระบบฝึกครูอย่างไร จึงรับมือกับนักเรียนหลากหลายเป้าหมาย หลากหลายอาชีพได้ หลายวิทยาลัยจึงวางระบบผลิตและพัฒนาครูของตนเองให้ปรากฏไว้ในแผนงานที่ชัดเจน สถาบันผลิตครูมีโครงการ/หลักสูตรไว้รองรับตัวป้อนเหล่านี้  ปรากฏไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนได้เช่นกัน คุณภาพการศึกษาไทยเคลื่อนได้แน่นอน...ครูคุณภาพ คุณภาพครู...คลังสมองของชุมชน?...

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียน...ฝึกหัดครู

ประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนหลากหลายโรงเรียนพบว่าหลายโรงเรียนมี โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูร่วมกับสถาบันผลิตครู เพื่อสร้างครูพื้นถิ่นผดุงครูดีครูเก่งไว้ในสถานศึกษาให้ชุมชนเข้มแข็งจากคนในพื้นที่ หลายโรงเรียนแสวงหาแหล่งทุนให้ศิษย์ตนได้ต่อยอดทั้งในและต่างประเทศ ความเพียรพยายามนี้ก็เพื่อเพียรสร้างครูดีครูเก่งให้ดำรงสืบทอดไว้ในสถานศึกษาตน นับเป็นวิสัยทัศน์ที่เยี่ยมยอดของผู้บริหาร...น่าชมเชยยิ่งนัก มีโรงเรียนฝึกครูกันทุกชุมชนเช่นนี้ ชุมชนก็เข้มแข็ง คุณภาพการศึกษาถามหาได้ไม่ยาก...หลายโรงเรียนนำร่องไปได้แล้ว น่ายินดีค่ะ...อย่างน้อยทุกปีให้มี...หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูทุน หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทุนครู ร่วมปลูกต้นกล้า...ครูของแผ่นดิน...

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ครูฝึก เรียนรูั...ฝึกหัดครู

คนเป็นครูควรได้ฝึกเรียนรู้สองด้านทั้งด้านนอก และด้านใน การเรียนรู้หลักศาสนธรรมและฝึกการเรียนรู้ด้านในเพื่อนำมาปฏิบัติจริงในวิชาชีพครู จะช่วยให้ครูฝึกมีหลักคิดวินิจฉัยและตัดสินใจอย่างรอบคอบ ในการเลือกแนวทางปฏิบัติตนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ศิษย์ คนเป็นครูจึงต้องมีหลักธรรมนำความรู้...มีหลักธรรมคอยกำกับป้องกันไม่ให้สังคมและค่านิยมที่ดีงามเสียหายจากการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง...

ขอบข่ายงานครูฝึก ภาค๒


ขอบข่ายรายวิชา  การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒
การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียน โดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้จาก AELF 2013

มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาแห่งเอเชียใน "Asia Education Leaders Forum" หลักบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของอาเซี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน แนวคิดทิศทางการศึกษา โอกาสและความท้าทาย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ การวิเคราะห์และประเมิน เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ปัจจัยหนุนอื่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน...รู้โลก-รู้เขา-รู้เรา-รู้พัฒนา...

เรียนรู้จาก EDUCA 2013

หลักบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใน EDUCA 2013 "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่6" หลากหลายรูปธรรมของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ จากระดับห้องเรียนสู่สากล...

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้...ชีพจรครูฝึก

ความรู้คือพลังสร้างสรรค์ขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องการบุคคลที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูฝึกจึงต้องหมั่นฝึกฝนใฝ่หาความรู้รอบด้าน ทั้งความรู้ด้านนอก(Explicit) และความรู้ด้านใน(Tacit) ฝึกให้เป็นคัมภีร์ที่มีชีวิต พร้อมให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ศิษย์อย่างเต็มศักยภาพได้ทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์...ครูจึงเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้บอกเล่า ผู้บรรยาย นั่นคือ ครูต้องฝึกประพฤติตนเป็น"ต้นแบบ"ของการคิดดี ทำดี พูดดี เกิดมรรคผลแห่งความดี จนมั่นใจ ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ใฝ่เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต...