วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

ธรรมะ...ธรรมชาติแห่งชีวิต

มหัศจรรย์แห่งชีวิต เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เสมอ..ปรากฏการณ์ดอกบัวหน้าบ้านบานให้ดูชมตรงวันแรกของปี บานครบ๓วันแล้วลาจาก..ทุกสิ่งที่ปรากฏคงมิใช่เหตุบังเอิญ..เป็นนิมิตหมายและมงคลแห่งชีวิตยิ่งแล้ว...ขอนอบน้อมในธรรมชาติ..ธรรมะของพระพุทธองค์ ดอกบัวแห่งปรมัตถ์...เป็นเช่นนี้เอง...