วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ต้นกล้าใหม่..ใฝ่รู้งานครู

ภาคเรียนนี้มีโอกาสสอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งอยู่ในระยะสรุปบทเรียนก่อนสอบปลายภาค มีการถอดบทเรียนและนำเสนองานกันให้เห็นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป โดยเฉพาะการเตรียมต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาบางคนสามารถเชื่อมงานรายวิชามาสู่บล็อกได้แล้วด้วย ครูขอแสดงความยินดี ที่ได้เจอ ต้นกล้าใหม่...ใฝ่รู้งานครู...เพิ่มมากขึ้น