วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สะท้อนกลางน้ำ..งานฝึก


การไปนิเทศในเดือนที่๓ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้รับเสียงสะท้อน จากนักศึกษาที่มีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้ดังนี้..."อาจารย์มานิเทศให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี   ได้แนวคิดต่างๆมีประโยชน์ สอนให้เขียนรายงานเชิงระบบ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนาภาระงานในทุกด้าน  อาจารย์เป็นกันเอง สามารถปรึกษา ให้คำแนะนำที่สามารถทำให้เรามีการปรับตัว มีพัฒนาการได้มากขึ้น สามารถนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลงานออกมาดี เป็นการกระตุ้นการทำงานของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ให้ความสนใจกับการมานิเทศ ได้ทราบแนวทางในการดำเนินงานตามหลักPDCAทำให้ได้เรียนรู้งานมากขึ้น  ทราบรายละเอียดในการทำงาน ข้อควรปรับปรุงและพัฒนาภาระงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษาเกิดการบริหารจัดการการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น เป็นคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละด้าน รู้แนวทางแก้ไขและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับนักศึกษา ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองซึ่งเป็นผลดีกับตัวนักศึกษา ค่ะ.