วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงเกิดกับมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เริ่มจุติในท้องแม่ การได้คลอดออกมาเผชิญโลกกว้างก็เป็นความเสี่ยง ยิ่งยุคสังคมแปรเปลี่ยนรวดเร็วก็ยิ่งทวีความเสี่ยงมากขึ้น งานสร้างคนและสร้างครูยุคนี้จึงต้องประกันความเสี่ยงเพราะตัวแปรแทรกซ้อนที่คอยเบี่ยงเบนคุณภาพการผลิตบัณฑิต คุณภาพผู้เรียน รวมถึงคุณภาพองค์กรนั้นมาแรง  การวิเคราะห็และจัดการกับความเสี่ยงจึงเป็นหนทางที่มีความจำเป็น...การหากลยุทธ์จัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กร...ทั้งนี้เพื่อให้ถึงซึ่งความไม่ประมาท ในการประกันคุณภาพระบบงาน  ครู...นั่นเอง...