วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัฒนธรรม...คุณภาพ

คุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคนในสถานศึกษาเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ แต่ละสถานศึกษาควรรู้จักวัฒนธรรมของตนเองแล้วร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นโดยใช้กุญแจ๓ดอกคือ ๑)จิตสำนึกคุณภาพ ๒)วิถีชีวิตคุณภาพ ๓)การบริหารสถานศึกษาคุณภาพ สะท้อนจากคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ความคาดหวังของผู้ปกครองและความต้องการของสังคมรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (สมศ.รอบ๔)

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัมมนาหลังฝึก...๑/๒๕๕๗

การสัมมนาหลังฝึกภาคเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนต่างโรงเรียน มีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนรู้ของนักศึกษามากขึ้น... เห็นได้จากการที่นักศึกษาได้นำเสนอตัวอย่างที่ดีในทุกภาระงาน...ขอแสดงความยินดีกับครูฝึกผู้กล้าของเครือข่ายสามโรงเรียน...ที่กล้านำเสนอในทุกภาระงานฝึกของตน ทำให้เห็นรูปธรรมของการปฏิบัติ อันเป็นแบบอย่างที่ดีได้...ความหลากหลายของการเป็นนักคิด นักปฺฏิบัติ มีจิตสาธารณะและมีจิตวิญญาณครู ฉายแววปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดขึ้นแล้ว...(มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เกิดขึ้นในทุกหัวใจเล็กๆของคนเรียนครู)... ครูของแสดงความยินดีด้วยค่ะ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สัจจธรรม...บัวสี่เหล่า

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ เช่น เลือกที่จะเป็นคนดี เลือกที่จะเป็นครูดี และหากเลือกได้ ทุกคนก็อยากพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี... แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราต้องพบเจอกับคนมากหน้าหลายตา หลากหลายความคิด หลากหลายความต้องการ...ตามพื้นฐานกิเลส..ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งในระดับองค์กร ระดับกลุ่มเรียน...กลุ่มคนที่มาทำกิจการงานร่วมกันจึงฉายภาพสภาวะแห่งบัวสี่เหล่าออกมาให้เห็นได้ทุกระดับ...ทักษะครูที่จำเป็นคือการบริหารจัดการบัวสี่เหล่านี้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างไร?...ที่สำคัญจะต้องบริหารจัดการสภาวะบัวสี่เหล่าภายในตัวตนของครูเองด้วย ซึ่งเป็นสิ่งยาก แต่ฝึกได้ค่ะ...ศาสตร์และศิลป์ของคนเป็นครู..ศาสตร์และศิลป์ของคนเรียนครู...

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ครูดี...สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง

พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูเอกของโลก เป็นผู้นำยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์มาสร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลังให้แก่ชาวไทยและชาวโลก ต้นแบบแห่งครูดี มีโมเดลครูดีเป็นพระอรหันตสาวกที่หลากหลาย ส่งทอดต่อมาถึงยุคปัจจุบันนานเกือบ๒๖๐๐ปีแล้ว...การกู้วิกฤิตคุณภาพการศึกษาไทยจึงจำเป็นต้องอาศัยครูดี คนดี...ควรให้โอกาสครูดี คนดี สร้างการเรียนรู้ที่ทรงพลัง...เสมือนใช้นวัตกรรมนาโนเทคฯในวิชาชีพครู...อะไรคือตัวชี้วัดครูดี..ครูของครู...หลักสูตรครู  แหล่งผลิตครู???...ดี...

วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

การประเมิน...ที่เคลื่อนการพัฒนา

มนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้...การเรียนรู้แบบเป็นทางการจำเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษาผ่านการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทผู้เรียน มีการวัดและประเมินผลที่แทรกตัวอยู่ในทุกกิจกรรม..นำสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและชุมชน การประเมินที่อยู่บนฐานความจริงจึงจำเป็น...เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนให้แจ่มชัด ปรับตัวเข้าสู่วิถีธรรม วิถีคุณภาพ...คุณภาพงานสู่คุณภาพชีวิต ...การประเมินที่เคลื่อนการพัฒนาในระดับเซล???...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ...

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ระยะกึ่งปลายน้ำ...การนิเทศ


ในระยะนี้ครูฝึกของเราสะท้อนความคิดไว้ว่า "การนิเทศทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากขึ้น ภาระงานมีความคืบหน้ามากขึ้น เข้าใจการทำงานเชิงระบบมากขึ้นได้เรียนรู้การพัฒนาตนเอง โครงการส่งเสริมวิชาการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาได้ อาจารย์และบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนมีความเป็นกันเองทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เครียด ไม่กดดัน ประทับใจการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนนักศึกษาของอาจารย์นิเทศที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาอยู่เสมอ อาจารย์นิเทศได้อย่างเข้าใจ ให้การเสนอแนะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดี อาจารย์เป็นห่วงการดำเนินงานของนักศึกษาทุกคน เป็นที่ยินดีแก่นักศึกษา ดีใจมากค่ะที่ได้ท่านมาเป็นอาจารย์นิเทศวิชาชีพครู... ”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ค่านิยมหลัก...คนไทย


คสช.ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมกำหนดค่านิยมหลักให้คนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง ด้วยค่านิยมหลัก๑๒ ประการได้แก่ ๑)มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน ๒)ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ๓)กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔)ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม ๕)รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖)มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ๗)เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง ๘)มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙)มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐)รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑)มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา ๑๒)คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ค่านิยมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตครูให้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพครูให้ยั่งยืนต่อไป...

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...เพื่อค้นและพัฒนา

การพัฒนาที่ไม่อยู่บนฐานความจริงนั้นอันตรายและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงนัก...

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

มหกรรม...วิจัยแห่งชาติ

ปีละครั้งที่เครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศและวช.ร่วมนำเสนอมหกรรมวิจัยแห่งชาติ สำหรับปี๒๕๕๗ ได้จัดภายใต้แนวทาง "วิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน" การมีโอกาสเข้าร่วมงานได้เห็นองค์รวมแห่งการใช้ปัญญานำพาคุณภาพชีวิตของคนในชาติหลากหลายสาขาเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นมากมาย มีต้นแบบที่ดีเกิดขึ้นในหลายบริบทหลายพื้นที่ การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากชุมชน มีระบบสร้างฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนมีการการเรียนรู้ ต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ได้นวัตกรรมหลากหลาย การเชื่อมโยงสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิ่งจำเป็น...เป็นสิทธิอันชอบธรรมของคนไทย...สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสมบัติชาติ...แทนคุณให้แผ่นดิน...ทั่วทุกพื้นที่ ทั่วทุกภูมิภาค...

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ปีนี้ผู้เขียนมีโอกาสรับเชิญไปเป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข(SC-Net)ให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้เห็นองค์กรการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่มีพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจสู่อัตลักษณ์บัณฑิต "บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"ปรากฏวงจรคุณภาพให้เห็นได้ชัดเจนมาก มีองค์ความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และด้านอื่นๆที่พร้อมเผยแพร่ได้ ดัวยปรากฏคุณภาพของผลผลิตและผลกระทบต่อสังคม ได้รับการยอมรับยกย่อง"รางวัลนักศึกษาต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการพั็ฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ได้รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกัน..."ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน"จึงปรากฏ การเรียนรู้...ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...ทั่วทั้งองค์กรให้เห่็นเด่นชัดขึ้นมาก...ขอแสดงความยินดีค่ะ            

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ระยะกลางน้ำ...ของการนิเทศ


“รู้สึกภาคภูมิใจที่อาจารย์มานิเทศค่ะ ได้รู้หน้าที่ของตนเองมากขึ้น ได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมให้กับนักเรียน เรียนรู้การทำงานเชิงระบบทั้งงานสอนและงานสนับสนุนให้มีร่องรอยชิ้นงานและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ได้รู้จักระบบการทำงานที่ชัดเจนขึ้น รู้จักบริหารเวลา  ได้เทคนิคการทำงานอย่างเป็นระบบรู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นข้อแนะนำที่ดีมาก ได้รู้ขอบข่ายและภาระงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจนมากขึ้น ประทับใจอาจารย์ที่ทำให้ทราบภาระงานและเข้าใจงานมากขึ้น มีการแนะนำและให้คำปรึกษาที่ตรงจุด”   การนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารทั้งสามโรงเรียนที่มาร่วมให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในสถานศึกษาอย่างเต็มความสามารถ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ...

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาสาฬห...บูชา

วันแห่งพระรัตนตรัยอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ จึงมีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นวันสามัคคีธรรมแห่งพุทธะที่พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย มีการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "ธรรมจักกัปวัตนสูตร" อันเป็นพระสูตรแห่งยุทธศาสตร์ขจัดทุกข์ (มัชฌิมาปฏิปทา+อริยสัจ๔)ให้แก่มวลมนุษยชาติได้ศึกษา เรียนรู้ ควรค่าที่ชาวไทยและชาวโลกพึงน้อมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์...สร้างสันติธรรม...สันติสุข...ที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอบข่าย...การนิเทศ๑/๕๗

รายวิชา  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๑
"การฝึกปฏิบัติการสอนเต็มรูปในงานหน้าที่ครู ครูประจำชั้น งานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน การรวมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆเป็นแฟ้มสะสมงาน การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบการวิจัยชั้นเรียนโดยนำเสนอเป็นภาคนิพนธ์"

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับคณะ

ผลประเมินระดับหลักสูตรจะช่วยให้คณะมองเห็นสภาวธรรมตามเป็นจริงตามตัวบ่งชี้ของแต่ละหลักสูตร เท่ากับได้คัดกรองหลักสูตร สามารถจัดกลุ่มคุณภาพหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเป็นการบริหารเชิงระบบและกลไกได้ทันที เรียกว่ารักษาเยียวยากันให้ตรงกับโรคของแต่ละหลักสูตร สำหรับหลักสูตร(ป.ตรี)เกรดเอที่พร้อมคือมีระบบและกลไกบริหารจัดการที่ดีก็สามารถหนุนเสริมสู่หลักสูตรมาตรฐานสากลต่อยอด ป.โท ป.เอกได้ไม่ยาก เป็นหลักสูตรเมณูเด็ดที่มีรากเข้มแข็ง ยั่งยืน...จากระบบและกลไกคุณภาพระดับหลักสูตร...สู่ระบบและกลไกคุณภาพระดับคณะ...ถอดบทเรียนระบบและกลไกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล...หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรมาตรฐานสากล...

  

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประเมิน...ระดับหลักสูตร

ระบบและกลไกหลักสูตรที่มีชีวิตเป็นสิ่งจำเป็น...เพราะงานสร้างคนคุณภาพผ่านหลักสูตรมีความเสี่ยงสูง ปรากฏการณ์ที่พบจากการประเมินระดับหลักสูตรมี ๒ ลักษณะ คือ ๑)หลักสูตรอ่อนแอ เป็นหลักสูตรร้าง หรือส่อว่าจะร้าง แต่มีนักศึกษาเพิ่ม, หลักสูตรมีต้นทุนทรัพยากรสูงแต่ส่อว่าจะร้าง, หลักสูตรขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ มีความเหลื่อมล้ำ ละเมิดสิทธิและเลือกปฏิบัติ,หลักสูตรจ่ายครบจบแน่..๒)หลักสูตรเข้มแข็ง เป็นหลักสูตรที่ดูแลตนเองพึ่งตนเองได้ในป.ตรี มีเค้าจะต่อยอดคุณภาพได้ถึง ป.โท ป.เอก, กรรมการหลักสูตรทุกคนทำงานบูรณาการพันธกิจจึงก้าวหน้าทางวิชาการได้เร็ว, หลักสูตรมีกองทุนสวัสดิการมีต้นทุนทรัพยากรทันสมัยพร้อมบริการ...การประเมินระดับหลักสูตรจึงเป็นการส่องกระจกใสๆดูว่าแต่ละหลักสูตรมีระบบและกลไกที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกขณะหรือไม่ เรียกว่า การดูแลชีพจรของคนในหลักสูตรทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับบริการ...นั่นเอง!

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บริหาร...ความเสี่ยง

"จงยังกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาทเถิด"ปัจฉิมโอวาทะของพระพุทธองค์ สามารถนำสู่การปฏิบัติให้เห็นได้อย่างแท้จริง ด้วยระบบบริหารความเสี่ยงในทุกหลักสูตร/ทุกองค์กร ทั้งความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล(๙) สามารถวิเคราะห์เห็นได้ทั้งปัจจัยป้อน กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของหลักสูตร/องค์กร การควมคุมความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์แต่ละโครงการจึงเป็นวิถีแห่งปัญญา สร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันด้วยดีในองค์กร เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการ...เปลี่ยน!..คิดดี ทำดี แล้วจะดี..จ้า. มาบริหารความเสี่ยงกันเถอะ..

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิสาข...ปุรณมี

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๓ อย่าง แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือนหก คือ ๑)เป็นวันประสูติ ณ ลุมพินีสถาน ๒)เป็นวันตรัสรู้ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่้ำเนรัญชรา ๓)เป็นวันปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน  เมืองกุสินารา ดังนั้น เนื่องในโอกาสสำคัญนี้ขอน้อมรำลึกถึงคุณความดีของพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ร่วมสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ ขอตั้งกุศลจิตในการคิดดี  พูดดี ทำความดีให้เกิดขึ้นทุกๆวัน มองเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่เบียดเบียนกัน หมั่นยกระดับจิต มีเมตตาต่อกัน ก่อเกิดความสงบ...สังคมจะสันติสุข...โลกจะสันติภาพ...ได้แท้จริง...นิพพาน ปัจจโย โหตุ...

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมนุษย์...ที่สมบูรณ์

จัดการศึกษา...ไปทำไม

มาตรา๖ "การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข"ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาดังนี้
๑.คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
๒.คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
๓.คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
๔.คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน
                  (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๔๕)

ประกันงาน...บัณฑิตครู

ปลายน้ำของการผลิตครูมืออาชีพรูปแบบประกันการมีงานทำได้เกิดขึ้นแล้ว การเข้าร่วมโครงการเดิมใช้วิธีให้นักศึกษาครูปี๕จับฉลาก.... เปลี่ยนเป็น-เปิดสอบคัดเลือก-เข้ารับการอบรม-สอบหลังอบรม-บรรจุงานอิงพื้นที่ภูมิลำเนา อย่างนี้ แต่ละจังหวัดน่าจะได้ครูดี ครูเก่ง กระจายสู่ชุมชนของตน ทั้งนี้ตัวป้อนคนเรียนครูก็ควรมีโควต้ามาจากทุกชุมชน(พร้อมทุนเล่าเรียนติดตัวมา)ให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีสุขไร้กังวล เมื่อตัวป้อนมาดีและกระบวนการผลิตดี(ขจัดตัวแปรแทรก ตัวแปรเกิน) คุณภาพบัณฑิตครูก็น่าจะพรัอมเข้าสู่ระบบประกันงานด้วยวิธีการ ๔ ขั้นตอนดังกล่าวร้อยละร้อย...แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์...เป็นเช่นนี้เอง!

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

อัตลักษณ์บัณฑิต...มรภ.นศ.

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ" เปลี่ยนมาจากเดิมมุ่งสร้างบัณฑิต "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ(ครู)" อย่างไหนโดนใจผู้ใช้บัณฑิตกว่ากัน ด้วยเหตุผลใด? ขอคำตอบสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตกันหน่อยค่ะ...

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

เอกลักษณ์...มรภ.นศ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งสร้างเอกลักษณ์ "ความรู้ คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม" หมายเอาความรู้และคุณธรรมมาสร้างสรรค์.ให้เกิดเป็นรูปธรรมงอกงามขึ้นทั้งจากสังคม หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่สังคมภายนอก และสร้างสรรค์สิ่งดีด้วยสุจริตและสัมมาชีพจากสังคมภายนอกสู่สังคมภายในมหาวิทยาลัย ก่อเกิดสังคมแห่งคนดีที่อยู่ร่วมกันโดย  ไม่เอาเปรียบ ไม่เบียดเบียนใคร  ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดความเหลื่อมล้ำ...ก่อเกิดธรรมาภิบาลถ้วนทั่ว ...สังคมสันติสุข!..???

นิเทศ...พึ่งตน

พี่งตน จัดสมดุล พัฒนา...ยั่งยืน
"...การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงาน สำคัญที่สุด ต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ความรับผิดชอบ" ให้ถูกต้อง..."           พระบรมราโชวาท  ๑๖กรกฏาคม๒๕๑๙

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

ระบบ และกลไก...

การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพงานและองค์กรเชิงรุกอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมกันโดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นแกนหลักในการสร้างสรรค์สังคมทุกมิติทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นต้องอาศัยระบบและกลไกปรากฏชัดเจน ระบบคือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดชัดว่าทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ ขั้นตอนนี้ปรากฏให้ทราบทั่วกันทั้งในรูปเอกสารและสื่อIT โดยมีองค์ประกอบ๔ครบคือ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลป้อนกลับ ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ส่วนกลไกคือสิ่งที่ทำให้ระบบขับเคลื่อนอยู่ได้ ได้แก่ มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์กร/กลุ่มบุคคลดำเนินการ (ทั้งคน งาน เงิน)อยู่ที่เดียวกัน เคลื่อนไปด้วยกันอย่างมีพลัง ทั้งหมดจัดอยู่ในรูปโครงการที่ตอบตัวบ่งชี้คุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเสมือนการขับเคลื่อนพาหนะที่ทรงสมรรถนะสูงสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ...คำตอบจึงอยู่ที่หลักสูตร/โครงการ มีวิธีดำเนินงานเชิงระบบและกลไกคุณภาพแท้จริงหรือไม่??? ติดขัดอย่างไร??? มีความเสี่ยง เสียหายอย่างไร??? แก้ไขได้ด้วยการคลี่ดูจากระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร มีวงจรคุณภาพที่เน้นคุณธรรมและธรรมาภิบาล๑๐...สู่การสร้างสรรค์สังคมภายในก่อนจึงแผ่ขยายสู่ภายนอก..."ระเบิดจากภายใน"ตามหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...สัมมาชีพ..สัมมาสุจริต...

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกัน...หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี เน้นผลิตบัณฑิตปริญญาตรี เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ดังนั้นหลักสูตรผลิตครูทุกสาขาวิชาเอกต้องการระบบและกลไกประกันคุณภาพรายปีที่ชัดเจนมีรายงานSARระดับหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพรับรองก่อนรับนักศึกษาในรอบปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อประกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ซึ่งแสดงถึงความไม่พร้อมรับหลายด้านทั้งระบบและกลไก...จึงต้องอาศัยการทบทวนอย่างรอบคอบ ภายใต้ฐานข้อมูลหลักสูตรที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน... "เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา"...ในรอบปีต่อไปอย่างมั่นใจ...ทุกหลักสูตรต้องการระบบคุณภาพ กลไกคุณภาพ ที่ชัดเจน!...ก่อนรับนักศึกษา

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

เจ้าฟ้า...มหาจักรี

"เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน นักเขียน นักคิด นักพัฒนา" เยาวชนไทยควรเจริญรอยตามพระองค์ท่าน....เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุุมารี ๒เมษายน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ขอทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาล...เทอญ

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เลิกทาส....เป็นไท

ครบรอบ ๑๐๙ ปีแห่งการประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาส รศ.๑๒๔ วันที่๑เมย.๒๔๔๘ พระประสงค์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ที่ต้องการคืนอำนาจ และอิสระภาพความเป็นไท แก่พสกนิกรของพระองค์ท่าน ให้ทุกคนได้เป็นไททั้งตัว หัว และใจ...มิให้กิเลสพาไป หลงทาง ...สติและปัญญาพากลับ...หมั่นพากลับ รู้เท่าทัน จิตตน...ทุกขณะจิต...ฝึกเป็นไท ใช่เป็นทาส... มนุษยชาติเท่านั้นที่ได้สิทธิ์พิเศษนี้จากโลกแห่งธรรม...ธรรมะ ธรรมชาติ!..สมดุล ยั่งยืน..."ขอน้อมเกล้ารำลึกคุณแห่งพระเมตตา หาที่สุดมิได้..." 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...นิเทศ

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑ จะรับมือนิเทศกันอย่างไรดีกับภาคเรียนนี้ นักศึกษากว่า ๘๐๐ คน ๘๓ โรงเรียน แผน? โครงการ? วิธีการ? มคอ5ของปีก่อนหน้า? R2Rระดับหลักสูตร? ระดับโรงเรียนบริบทต่าง? ระดับเครือข่าย? ฐานข้อมูลระบบงานนิเทศ คนนิเทศ? บล็อกนิเทศ? ...นวัตกรรม???

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียม...ออกฝึก

เตรียม...ออกฝึก...ความพร้อมของนักศึกษาสู่สถานศึกษาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นสิ่งสำคัญ เป็นบันไดขั้นแรกที่นักศึกษาได้รับการชี้แนะเพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางสู่การฝึกใช้ชีวิตครูในภาคเรียนหน้า เสมือนแม่นกน้อยที่คอยประคองลูก ฝึกบินออกสู่โลกกว้าง...รอบคอบ...ระมัดระวัง...อาศัยหลักพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกย่างก้าวของการฝึก...ทักษะครู!

วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เบ้าหลอม...สร้างคน

หลักสูตรเป็นเสมือน "เบ้าหลอม สร้างคน" นอกจากมีเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.อนุมัติแล้ว กระบวนการใช้หลักสูตรทั้งระบบยังต้องประณีตพิถีพิถัน...ต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มาก...เป็นประเด็นปัจจัยสำคัญที่นำสู่คุณภาพ  ความเข้มแข็ง  ยั่งยืนของหลักสูตรและศาสตร์ต่างๆ ...หลักสูตรจะเป็น เบ้าหลอม สร้างคน คุณภาพได้อย่างไร?...ระบบและกลไก    ชัดเจน...???

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ครูในถิ่น...ชุมชนเข้มแข็ง

ครูในถิ่น...สร้างชุมชนเข้มแข็งทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุนครูชายขอบของแต่ละจังหวัดกระจายไปให้ทั่วทุกหมู่บ้านชายขอบของแต่ละจังหวัด คัดสรรเพื่อสร้างตัวป้อนคนเป็นครูให้เหมาะสมกับบริบทคนชายขอบของแต่ละจังหวัด...ทุนครูในถิ่น...ครูรักถิ่น (บวร บรม อบต ตชด มรภ ภาคี++) จำเป็น ทั่วถึงหรือไม่ในสังคมไทย?...อย่างไรดี  ตัวป้อนคนเป็นครู...หลักสูตรครู?? เน้นเอกลักษณ์ ภาษาไทย ภาษาถิ่น แข็งแรง...สู่สากล...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียน...ชายขอบ

คนชายขอบ หมู่บ้านชายขอบ ตำบลชายขอบ อำเภอชายขอบ ของแต่ละจังหวัด  หนุนเสริมความเข้มแข็งการจัดการของโรงเรียนชายขอบ เน้นคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม...ที่ยั่งยืนของคนในชุมชน

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

การสอบ...การฝึก

การสอน การเรียน การฝึก  การสอบ การวัด การประเมิน เป็นคำที่ต่างอุดมการณ์ต่างเป้าหมาย แต่ล้วนเชื่อมโยง หากใช้ร่วมกันอย่างสมดุลจะช่วยพัฒนาศักยภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคนได้ดี...
แบบสอบ V แบบฝึก จึงต้องใช้ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างจุดหมาย ยึดหลักพอประมาณภายใต้ขอบเขตเวลา ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตทุนทรัพยากรอันจำกัด อย่างไม่ประมาท คุณสมบัติความเป็นตัวแทนที่ดีของแบบสอบรวมถึงการบริหารการสอบ...จึง...สำคัญมาก...

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตัวป้อน...ผู้แทน

ความเป็นตัวแทนที่ดี จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการเลือก(สุ่ม)มาอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสมกับบริบทของงาน ดังนั้นการเลือกผู้แทนไปนั่งว่าราชการแต่ละกระทรวงของประเทศ เราควรเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างให้มีความเป็นตัวแทนที่ดีได้หรือไม่?... อย่างไร? โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับเลือกตั้ง...เชื่อว่าหากได้ตัวป้อนดีมีความเป็นตัวแทนสูง ก็น่าจะนำสู่กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบที่ดีได้...มาเริ่มที่ตัวป้อนกันน่าจะดี...ปฏิรูปเชิงระบบ!

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

ธรรมมา...ธิปไตย

"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... ถ้าปาฏิหารย์มีจริง ขอพระราชโองการนี้จงบังเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ท่านด้วยเทอญ...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...ธรรมาธิปไตย...
ตัวชี้วัดคนมีธรรม...องค์กรมีธรรม และสังคมมีธรรม...?

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตัวชี้...หลักสูตรเมนูเด็ด

เมนูเด็ดใครชิมก็ติดใจ หลักสูตรเมนูเด็ดใครเห็นก็อยากมาเรียนรู้ เป็นเมนูเด็ดได้จะต้องมีรากเหง้าของความเป็นไทย มีเอกลักษณ์ มีสิ่งดีแห่งอนาคตที่คนทั่้งมวลให้ความสนใจ ภูมิปัญญาไทยสู่สากลนั่นเอง หลักสูตรการศึกษาไทยทุกระดับมีวิชาเหล่านี้เสมือนมีรากแก้วไว้แล้วหรือยัง?... รากแก้วจะต้องแข็งแรง...ต้นไม้จึงจะต้านลมต้านพายุฝนกระหน่ำไม่ให้ไหวคลอน  รากแก้วของแผ่นดิน...มาดูแลรากแก้วของเราให้แข็งแรงมากกว่านี้กันเถอะ...โดยเฉพาะหลักสูตรผลิตครู...ครูของครู...ครูของแผ่นดิน...

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

พลวัต...งานฝึก

รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ ภาคเรียนนี้มีนักศึกษามาสัมมนาหลังฝึก ๕๔๙ คน จาก  ๘๒  โรงเรียน กิจกรรมสัมมนา๑วันช่วยให้ได้ข้อมูลสะท้อนกลับดังนี้...ส่วนผลประเมินระบบและกลไกของโครงการฝึกทั้งหมดเป็นอย่างไร...ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์มากต่อการวางแผนนิเทศนักศึกษาทั้งระบบในภาคเรียนต่อไปซึ่งมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นถึง ๗๒๙ คน ๙๔ โรงเรียน ผลประเมินจะทันใช้หรือไม่? อย่างไร?...ที่ชัดเจนปัญหาตัวป้อนทั้งคน ทั้งรถ ทั้งวัน วิธีนิเทศควรทบทวนกันเร่งด่วนด้วยหรือไม่?...หรือจะให้อาจารย์แต่ละท่านส่งแผนการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน..อย่างไรดี...ที่สำคัญควรมี "ผลประเมินระบบและกลไกโครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒ปีการศึกษา๒๕๕๖" ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนหรือไม่ อย่างไร ...

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความเป็นตัวแทน...ที่ดี

เทศกาลงานสอบปลายภาคกำลังมาถึง การจัดทำแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นหน้าที่ของครูทุกคนโดยตรง คุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดี และคุณสมบัติของผู้สร้างแบบทดสอบที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสอบบรรลุผลสำเร็จ ความเป็นตัวแทนที่ดี เป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของแบบทดสอบ เพราะการสอบเป็นการสุ่มเลือกประเด็นคำถามมาประมวลความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ดังนั้นข้อสอบแต่ละข้อจึงมีความหมาย มีที่มาที่ไป สัมพันธ์กับโครงสร้างของรายวิชาและระดับการรู้คิดอันเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งการเรียนรู้ในหนึ่งภาคเรียนนั้นยาวนานและมากมวลประสบการณ์ การทดสอบปลายภาคเพียงสองชั่วโมงจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการสุ่ม เลือก คัดสรรเฉพาะประเด็นคำถามที่มีคุณสมบัติ"ความเป็นตัวแทนที่ดี"เอาจัดชุดเป็นแบบทดสอบให้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนชุดความรู้และมวลประสบการณ์ของรายวิชานั้นจริงๆ สำหรับใช้สอบปลายภาค...

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาตรฐาน...ครูฝึก

คุณภาพครูฝึก...คือคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๖ ด้านได้แก่ ๑)คุณธรรมจริยธรรม ๒)ความรู้ ๓)ทักษะทางปัญญา ๔)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและIT ๖)ทักษะการจัดการเรียนรู้ และจิตวิญญาณครู ดังนั้นก่อนนักศึกษาลากลับจากแหล่งฝึกให้ลองประเมินตนเองอีกครั้งว่าเราว่ามีคุณสมบัติ ๖ ด้านนี้ครบถ้วน เข้มข้น เพียงพอ พร้อมรับบทบาทครูเป็นวิชาชีพของตนเองได้มากน้อยเพียงใด...อีกครั้ง  ใบประกอบวิชาชีพครูรออยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ...

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

มาฆบูชา...บูชาอะไร

มาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามเป็นวันแห่งพระธรรม วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์คือธรรมเพื่อการหลุดพ้นด้วยการทำดี ละชั่ว และทำจิตให้ผ่องแผ้ว แก่เอหิภิกขุ ๑๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจาตุรงคสันนิบาต ในโอกาสนี้จึงขอบำเพ็ญกุศลเป็นพุทธบูชาด้วยการเวียนเทียนเป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำดี ละชั่ว ทำจิตให้ผ่องแผ้ว น้อมนำเอาแก่นธรรมมาปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาททุกย่างก้าว...ด้วยจิตศรัทธาสู่สัมมาปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข้อสังเกต...ฝากมา

เสียงสะท้อนที่เป็นข้อสังเกตเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา(๒๕๕๖)
ระดับ ป.ตรี
   ๑.ควรเตรียมนักศึกษาโดยเน้นหลักการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำแผนการสอน เทคนิคการสอน คือเน้นการสอนวิชาหลักให้ได้ดี คล่องแคล่ว และแม่นยำ
   ๒.ควรจัดอบรมนวัตกรรมใหม่ที่ใช้มั่นคงด้วยสื่ออิเล็คทรอนิครูปแบบต่างๆให้กับนักศึกษา
   ๓.ภาระงานมีมากเกินจำเป็น ควรเน้นภาระงานหลักคือการสอนให้เข้มแข็ง
   ๔.ควรอบรมการกรอกเกรด การทำหนังสือราชการ และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่จำเป็นต้องใชในระบบโรงเรียน
   ๕.ควรจัดรายวิชาเรียนของน้องๆรุ่นต่อไปอย่างเข้มงวดในเรื่องของเนื้อหาวิชาหลักเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้สอนจริงได้ขณะปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ระดับ ป.โท(คณิตศาสตร์)
   ๑.ควรเพิ่มขั้นสังเกตการสอน ๑เดือนในปี๑เทอม๒
   ๒.เรียนวิชาชีพครูมากไป ควรเน้นเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่สามารถนำมาสอนวิชาหลักให้ได้ดี
ข้อสังเกตเหล่านี้ หากภาคีที่เกี่ยวข้องหาทางร่วมด้วยช่วยกันให้งานฝึก ปี๒๕๕๗ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น...ก็น่าจะดีไม่น้อย
  
   

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...งานฝึก

สะท้อนการเรียนรู้จากครูฝึก รร.ทุ่งสงวิทยา รร.สตรีทุ่งสง และรร.ทุ่งสง (๒๕๕๖)
    ๑.ทำความฝันให้เป็นจริงคือการได้มาเป็นครูปฏิบัติงานจริง เจอปัญหาและแนวทางแก้ไขจริง สอนจริง  ได้ฝึกความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายจิตใจทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น
    ๒.มีความรู้สึกดีที่อาจารย์มาดูแลพวกเราอย่างทั่วถึง อาจารย์ให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษาดีมาก สิ่งที่อาจารย์ให้คำปรึกษา ได้นำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณค่ามากที่สุด
    ๓.สิ่งที่ได้จากการมาฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้งาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญคือได้เรียนรู้การเป็นครูจริงๆ การอยู่ร่วมกับครูและนักเรียนจริงๆ
    ๔.ได้เห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนเล็กๆกับโรงเรียนขนาดใหญ่
    ๕.รู้สึกดีที่อาจารย์คอยใส่ใจต่อนักศึกษาฝึกสอน คอยให้คำปรึกษาและมีเวลามานิเทศนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำให้ภาระงานของนักศึกษาสำเร็จ เสร็จลุล่วงทันเวลา และเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
    ๖.ได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆทั้งจากโรงเรียนและจากอาจารย์นิเทศที่มาดูแลติดตามให้คำปรึกษาในทุกด้าน ทำให้ภาระงานเป็นไปอย่างมีระบบ
    ๗.สามารถนำกระบวนการทำงานไปปรับใช้ในวิถีชีวิตการเป็นครูต่อไปได้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สะท้อน...การนิเทศ

ครูฝึกได้สะท้อนการนิเทศ(๒๕๕๖) ไว้ดังนี้
    ๑.อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ข้อคิด ในเรื่องของการทำงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดี
   ๒.ประทับใจมากๆค่ะ อาจารย์ให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาฝึกสอนมาตลอดทั้งสองภาคเรียน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาที่ดีมาก ทั้งในส่วนของภาระงานทั้งหมด การดำเนินชีวิต และการพัฒนาตนเอง
   ๓.อาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการวางระบบงานได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักทำงานอย่างมีระบบ โดยทุกงานมีการวางแผน มีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนางานให้ก้าวหน้าต่อไปได้
   ๔.อาจารย์ให้ความสนใจ ดูแล เอาใจใส่ และมานิเทศทุกครั้ง ถามถึงปัญหา ติดตามงาน ให้คำแนะนำ อธิบายวิธีการทำงานในด้านต่างๆ ทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น ทำงานเสร็จทันในเวลาที่กำหนด
   ๕.อาจารย์ให้ความสนใจ ใส่ใจนักศึกษาเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่อง ทั้งภาระงานการสอน การพัฒนาตน โครงการวิชาการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประพฤติปฏิบัติตนในโรงเรียนกับนักเรียนและอาจารย์
   ๖.อาจารย์ให้ความสำคัญกับการมานิเทศนักศึกษาซึ่งเห็นได้จากการมีแผนว่าวันไหนจะมาครั้งที่เท่าไรจะถามถึงความก้าวหน้าของภาระงานต่างๆ อาจารย์จะอธิบายให้เห็นภาพและความชัดเจนในงานต่างๆที่ควรทำ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติม ได้คำแนะนำอย่างดีเยี่ยมค่ะ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

เทคนิค...การสุ่ม

ในชีวิตประจำวันหรือในปรากฏการณ์สังคมมีความจำเป็นและต้องการประยุกต์ใช้เทคนิคการสุ่มให้เห็นกันอยู่เสมอ

ประเมิน...ทั้งตัวและหัวใจ

การประเมินเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบด้านมายืนยันความสามารถหรือศักยภาพแท้ของบุคคล โดยมุ่งนำผลประเมินสู่การสร้างสรรค์พัฒนาบุคคลนั้นได้อย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าการประเมินเพือพัฒนา การประเมินที่ดีจะไม่ทำลายและทำร้ายใคร การประเมินจึงเป็นวิถีแห่งการสร้างบุญบารมี ครูฝึกจำเป็นต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้เกิดทักษะนี้ เพื่อประเมินให้ได้ทั้งตัว หัวและใจ...ของผู้ถูกประเมิน...นั่นเอง

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตครูใหม่...นาโนเทคฯ

การจัดการศึกษาทศวรรษที่ผ่านมามีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และสังคมไทยสูงมาก เสียหายมาก ดังปรากฏการณ์วิกฤติของประเทศในขณะนี้ก็ล้วนสะท้อนถึงความล้มเหลวมายังระบบการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมครูยุคใหม่แบบไหน?อย่างละเท่าไร?และอย่างไร?จึงเป็นโจทย์สร้างคนเป็นครูที่สำคัญยิ่ง  ถ้าเป็นไปได้อยากจะเนรมิตครูใหม่ ให้ได้ครูแท้(สร้างปัญญาให้ศิษย์เป็นคนดี)สำหรับประเทศไทย...ด้วยนาโนเทคโนโลยี...คงจะดี จะได้ครูยุคใหม่ทันใช้ ทั่วถึง และเพียงพอ...

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

คุรุธรรม...นำวิถีครู

การเป็นครูทีดีควรประกอบด้วยการมี คุรุฐานิยมธรรม  7 ประการได้แก่
1. ปิโย เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เพราะครูทำให้ตนเป็นที่รักของศิษย์
2. ครุ เป็นที่เคารพ เพราะมีความหนักแน่น น่าเคารพ ศรัทธา
3. ภาวนีโย เป็นที่สรรเสริญ เพราะฝึกฝนอบรมตน ให้เจริญด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ
4. วัตตา เป็นผู้ว่ากล่าว มีความเพียร พร่ำสอน พร่ำเตือนศิษย์
5. วจนักขโม เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำ แม้จะถูกกระทบกระทั่ง เสียดสี ลองภูมิ
6. คัมภรังกถังกัตตา เป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้ง สอนให้เข้าใจได้แจ่มแจ้ง และลุ่มลึก
7. โนจัฏฐาเน นิโยชเย พึงนำไปในฐานะที่ดี ในตำแหน่งที่ดี ไม่ชักชวนไปในฐานะอันไม่ควร ไม่ชักนำศิษย์ไปในทางเสื่อมเสีย
เนื่องในโอกาสวันครู...หากครูและว่าที่ครูเพียรทำได้ตามนี้ ย่อมนำสู่วิถีแห่งความเป็นครูมืออาชีพ...หาใช่เพียงอาชีพครู...แน่ชัด

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

หลักสูตรผลิตครู...ใหม่

ร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่มี ๖ กลุ่มความรู้ ได้แก่ ๑)ภาษาและวรรณกรรม ๒)วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์=STEM ๓)การดำรงชีวิตและโลกของงาน ๔)สื่อและการสื่อสาร ๕)สังคมและความเป็นมนุษย์ ๖)ประเทศไทย อาเซียน และโลก
ปี๒๕๕๗นี้ แผน(คน งาน งบ) และหลักสูตรการผลิตครูใหม่เพื่อรับใช้สังคมที่เน้นปัจจุบันและอนาคต...ควรมีหน้าตาอย่างไรกันดี? ...โครงสร้างองค์กรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ใหม่ควรเป็นอย่างไรจึงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ทัน และรวดเร็วต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต...จำเป็นหรือไม่?...อย่างไร?