วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ค่านิยมหลัก...คนไทย


คสช.ได้กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมกำหนดค่านิยมหลักให้คนไทยเพื่อสร้างประเทศไทยให้เข้มแข็ง ด้วยค่านิยมหลัก๑๒ ประการได้แก่ ๑)มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน ๒)ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ๓)กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๔)ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม ๕)รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖)มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน ๗)เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถูกต้อง ๘)มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ ๙)มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๐)รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี ๑๑)มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา ๑๒)คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ค่านิยมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการผลิตบัณฑิตครูให้มีความสมบูรณ์พร้อม โดยเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อก้าวสู่มาตรฐานวิชาชีพครูให้ยั่งยืนต่อไป...