วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เตรียมพร้อม สอบธรรมศึกษา

ธรรมศึกษา การศึกษาหลักธรรมสำหรับฆราวาสที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เป็นโครงการระดับชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ จึงเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีนี้จัดให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ใครได้สมัครสอบไว้กับสนามสอบไหนควรเตรียมตัวสอบกันได้แล้วนะคะ...สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ขอเปิดสนามสอบมาเป็นปีที่ 3 นักศึกษาครูทุกชั้นปีไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้นะคะ ปีนี้ใครได้สมัครสอบไว้คงรู้ตัวและเตรียมพร้อมกันแล้ว ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านโชคดี สามารถชนะใจตนเองอย่างมีสติและปัญญา ฝึกเรียนรู้เอาหลักธรรมมาสร้างภูมิคุ้มกันตนให้พ้นจากกิเลสครอบงำได้สำเร็จ...ขอให้สอบผ่านกันทุกคน...โชคดีค่ะ...