วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จากงานฝึก..สู่เวทีคุณภาพ

จากการออกนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนนี้ และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่จะมีขึ้นในวันที่๒๓-๒๔กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะได้เห็นว่าที่บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ "นักคิด นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณครู" เพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ใคร ที่ไหน อย่างไร รอลุ้นในเวทีสัมมนาหลังฝึกกันอีกครั้งนะคะ ครูปรบมือให้ดังๆล่วงหน้า...ค่ะ