วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สัมมนา...ระหว่างฝึก

วันเสาร์,อาทิตย์๒๑-๒๒ธค.๒๕๕๖ ครึ่งภาคเรียนนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู๒(ปี๕)มาร่วมสัมมนาระหว่างฝึกด้วย๔เรื่องได้แก่ ๑)การเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุ ๒)การเขียนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ๓)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาชีพครู ๔)การสะท้อนผลจากการนิเทศวิชาเอก ภายใต้โครงการ "สัมมนานักศึกษาระหว่างปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา๒" ข้อมูลจากการตอบแบบบันทึกรายบุคคลทั้งจากอาจารย์นิเทศและนักศึกษาทุกคนที่ฝ่ายฝึกเก็บรวบรวมไปนั้นมีประโยชน์มาก ข้อมูลผลสะท้อนว่าอย่างไร? หากฝ่ายฝึก คณะครุศาสตร์รีบนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทุกฝ่ายจะช่วยเสริมคุณภาพให้กับนักศึกษาปี๕ภาคเรียนนีี้จำนวน ๕๖๕ คน ๘๒ โรงเรียน ได้มากทีเดียว...รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบาย...เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า..