วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาสามารถทำได้สองลักษณะคือเตรียมโดยนักศึกษาเองและเตรียมโดยฝ่ายฝึกจัดให้ ซึ่งภาคเรียนนี้ได้จัดเสริมด้านการผลิตสื่อCAIเติมเต็มในงานสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหร่ับบางหน่วยที่เอื้อตามเหมาะสม ส่วนรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมโดยนักศึกษาได้แก่การจัดระบบงานผ่านบล็อกต่อยอดจากภาคเรียนที่ผ่านมา เริ่มกันได้แล้วนะคะ ออกจากจุดสตาร์ทได้แล้วค่ะ เติมภาระงานกันให้ครบตั้งแต่ต้นภาคเรียนดีมั้ย...