วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาชาติ...เวสสันดรชาดก

"เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก"งานบุญพิธีปีละครั้งหลังออกพรรษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจได้น้อมจิตเข้าหาหลักธรรม นำสู่การใช้ในชีวิตให้เกิดสังคมสันติสุข เวสสันดรชาดกเป็นพุทธวัจนะที่พระพุทธเจ้าตรัสประทานแด่ภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม ในกรุงกบิลพัสดุ์ เชื่อว่าผู้ใดสดับจะเกิดสิริมงคล ปราถนาสิ่งใดก็ได้ดังประสงค์ มีผลานิสงส์ชักนำให้ได้พบพระศรีอาริย์ กอรปด้วย๕หลักบุญที่ผู้บำเพ็ญเพียรสามารถสัมผัสได้คือ บุญสละ บุญสาระ บุญสามัคคี บุญศักดิ์ศรี และบุญศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์ผลก็จะพึงบังเกิดแก่ผู้ประพฤติธรรม...อันบริสุทธิ์...