วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรผลิตครู...เชิงพื้นที่

ระบบผลิตครูควรแก้ที่ตัวป้อนคนเรียนครูให้ทุนคนเรียนครูตามสังกัดภูมิลำเนาทุกหมู่บ้าน ตรงสาขาหลักคือ ปฐมวัย ประถม มัธยม อุดม อาชีวะ กศน. กศล.ศกร. ทุกหน่วยผลิตครูสร้าง/ปรับ ๑)หลักสูตรสาขาหลักให้ตรงกับผู้ใช้ครูแต่ละพื้นที่/จังหวัด แต่ละสาขาหลักให้ตอบโจทย์ท้องถิ่น/จังหวัดเป็นพื้นฐานก่อนเปิดหลักสูตรสาขาเฉพาะ ประเมินคุณภาพหลักสูตรสาขาหลักแต่ละประเภทด้วยมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ต่างกัน เพราะเป้าหมายและบริบทต่าง ๒)หลักสูตรสาขาเฉพาะทางใช้เสริมความโดดเด่น ต่อยอดให้ผู้เรียนเลือกสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะ อย่างเต็มศักยภาพในระดับป.โท...ป.เอก..