วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

ทักษะการใช้คำถาม...กระตุกต่อมคิด

คำถามมีหลายระดับ คำตอบก็จะสะท้อนการใช้ระดับสมองคิดแตกต่างกัน การฝึกใช้คำถามที่ดี ถามลึกจะช่วยกระตุ้นเซลสมองให้ทำงานได้เต็มศักยภาพทั้งผู้ถามและผู้ตอบ เราจึงควรฝึกการใช้คำถามระดับลึกโดยหมั่นถามว่า ทำไม? เพราะเหตุใด? อย่างไร? เพราะคำถามเหล่านี้ช่วยกระตุ้นต่อมคิดได้ดี การฝึกทักษะการใช้คำถามจึงจำเป็นมากในวิชาชีพครู เพราะถ้าครูใช้คำถามได้ดีจะช่วยให้ผู้เรียนได้คิดและคิดได้ สามารถแยกแยะถูก-ผิด ดี-ชั่ว จริง-เท็จ ได้ชัดเจนขึ้น จะส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกเป็นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์มากขึ้น...มาฝึกใช้คำถามกระตุกต่อมคิดกันเถอะ...