วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ปลายทางของงานฝึกประสบการณ์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาถึงระยะปลายภาคเรียน นักศึกษาคงผ่านเทศกาลงานสอบปลายภาคในสถานศึกษามาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเก็บร่องรอยชิ้นงานตลอดภาคเรียนมานำเสนอเพื่อประเมินสรุปครั้งที่สี่กันด้วยนะคะ ใครไม่ถนัดส่งผ่านบล็อกก็ให้แสดงเป็นเอกสาร ส่วนภาพรวมของโรงเรียนให้นำเสนอตามที่ฝ่ายฝึกฯกำหนด โดยมีหัวข้อเสริมคือ "สอนให้สนุกเป็นสุขกับการเรียน"ในวันที 6-7 กันยายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย นักศึกษาทั้งสามโรงเรียนสามารถโทรนัดครูมาพบได้นะคะ รอค่ะ...

รักพ่อ เชื่อพ่อ...รู้จักพอ

คำย่อเพื่อการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันสู่การปฏิบัติงานครูอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมนำความรู้  ความเป็นอยู่เรียบง่าย พอดีพอประมาณ ประหยัด รอบคอบ มีเหตุผล เพื่อปฏิบัติตนฝ่าวิกฤติให้เห็นผลเป็นตัวแบบสำหรับนักเรียน และบูรณาการสอดแทรกในทุกรายวิชาทุกกลุ่มเรียนที่ตนสอน ขยายผลการเรียนรู้สู่ผู้ปกครอง แลกแปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้

สอนให้เป็นวิจัย...วิจัยในสิ่งที่สอน

สอนให้เป็นวิจัย...วิจัยในสิ่งที่สอนเป็นการฝึกทำงานเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติสู่ประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเคลื่อนงานพัฒนาการสอนทำให้การสอนกับการวิจัยเป็นเนื้องานเดียวกัน การสอนให้เป็นวิจัยและวิจัยในสิ่งที่สอนจึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวบุคคล ส่งผลต่อความเข้มแข็งในวิชาชีพครู ที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้เกิดแก่ผู้เรียน สามารถต่อยอดองค์ความรู้วิชาชีพครูได้อย่างงดงาม...และเป็นที่ยอมรับของสังคม