วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้...ชีพจรครูฝึก

ความรู้คือพลังสร้างสรรค์ขององค์กร ทุกหน่วยงานต้องการบุคคลที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูฝึกจึงต้องหมั่นฝึกฝนใฝ่หาความรู้รอบด้าน ทั้งความรู้ด้านนอก(Explicit) และความรู้ด้านใน(Tacit) ฝึกให้เป็นคัมภีร์ที่มีชีวิต พร้อมให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ศิษย์อย่างเต็มศักยภาพได้ทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์...ครูจึงเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้บอกเล่า ผู้บรรยาย นั่นคือ ครูต้องฝึกประพฤติตนเป็น"ต้นแบบ"ของการคิดดี ทำดี พูดดี เกิดมรรคผลแห่งความดี จนมั่นใจ ก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์ใฝ่เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต...