วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ตามดู...พัฒนาการ ระหว่างฝึก

การนิเทศทั้งสี่ครั้งในภาคเรียนนี้ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามาตามลำดับ วิธีนำเสนอเห็นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ให้การดูแลเอาใจใส่แนะนำนักศึกษาทั้งด้านทักษะครูและทักษะการใช้ชีวิต ทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพมากขึ้น มีอิสระทางความคิดจะเห็นได้จากการมีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควร กล้าทำในสิ่งถูก นำสู่การสร้างสรรค์งานผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย จนได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักศึกษาทั้งสามโรงเรียนล้วนกำลังก่อรูปนวัตกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พร้อมนำเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ในระยะต่อไป...

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

อัตลักษณ์พื้้นถิ่น...สู่สากล

ทั่วผืนดินไทย กว่าจะเป็นชุมชนได้ย่อมมีอัตลักษณ์ตัวตนของชุมชนเป็นตัวเชื่อม อัตลักษณ์พื้นถิ่นจึงถ่ายทอดสู่การปฏิบัติปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้งดงาม มีคุณค่า สะท้อนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ สะท้อนจิตใจที่ละเอียดปราณีตผ่านชิ้นงานต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญาตกทอดสู่คนรุ่นหลัง เป็นมรดกล้ำค่าหาที่สุดประมาณได้ โดยเฉพาะมรดกในวิถีธรรม วิถีปฏิบัติอันเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นแต่สามมารถสัมผัสได้อย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้อัตลักษณ์พื้นถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างมั่นคงก่อนก้าวสู่สากลอย่างเป็นไทยที่สง่างาม...ยั่งยืน  ตลอดไป

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

บรมครู...ครูของชาวโลก

ในโอกาสวันครูมาถึง! ศิษย์ขอน้อมรำลึกอภิวาท กราบบาทบูชาพระพุทธองค์...บรมครู ครูแห่งชาวโลก...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ครูของแผ่นดิน ตลอดถึง เจ้าฟ้าครู ผู้ทรงงานอันหนักหน่วง... ครูเพื่อศิษย์ พ่อครูของลูก ครูของชีวิต...ครูทั้งทางโลกและทางธรรม...ศิษย์ขอแทนคุณ...คุณครู ตลอดกาล...

จากศิษย์ถึงครู...
ขอมอบดอกไม้ น้อมไหว้คุณครู ที่ให้ความรู้ บูชาครูทุกวัน    (สำรวม)
                                                                                                                    

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

มรดกธรรม...มรดกไทย

เราควรทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกไทย แล้วภูมิใจนำมรดกธรรมสู่มรดกโลก ธรรมกับโลกเป็นของคู่กันเรียกว่าโลกธรรม มนุษย์ทุกคนจึงต้องเรียนรู้ธรรมตามหลักศาสนาของตนเพราะธรรมคุ้มครองโลก มรดกธรรมจึงเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ทุกคน อยู่ที่เราต้องทำมรดกธรรมให้เป็นมรดกตนก่อนแล้วแผ่ออกไปให้ไพศาล...เอ้า!..ทุกคนช่วยกัน...มรดกธรรมจึงจะเป็นมรดกโลกโดยธรรม...แล้วธรรมคืออะไร?...ปฏิบัติและเรียนรู้ได้อย่างไร?...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเกิดมหาวิทยาลัยปีพุทธชยันตี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดงานวันสถาปนาในวันที่ ๙ มกราคมของทุกปีเสมอมา จำได้ว่ามีการริเร่ิมฟื้นฟูประเพณีให้ทานไฟของชาวนครศรีธรรมราชไว้สืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจัดแพร่หลายกันมากขึ้นในระยะต่อมา เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีจึงมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ ๙-๑๔มกราคม

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

ค่ายปฐมกาลชมรมพุทธศาสน์

มีโอกาสใด้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์เมื่อปี ๒๕๕๔ หลังจากที่ได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมา ๔ รุ่น ต่อมาได้ขอเปิดสนามสอบธรรมศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในปี ๒๕๕๓ สำหรับปีนี้ ๕ มค.๒๕๕๖ ทางชมรมพุทธศาสน์ร่วมใจกันจัดกิจกรรม "ค่ายปฐมกาลสานสายใยน้องพี่พุทธศาสน์" ที่คณะกรรมการรุ่นพี่ตั้งใจจัดให้กับรุ่นน้องปี ๑ จำนวน ๔๒๐ คน จัดได้เป็นที่ประทับใจไปนานเพราะสาระและกิจกรรมย่อยล้วนได้รับการออกแบบเตรียมการมาอย่างดี เห็นถึงพลังความร่วมมือ ความตั้งใจทำงานของรุ่นพี่โดยเฉพาะประธานชมรมที่สละเวลามาหลอมใจเป็นวิทยากรหลัก นี่คือเพชรน้ำหนึ่งในบรรดาครูฝึกฯของเรา เรียกว่าจัดได้โดนใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาก...อย่างไร?... ผลประเมินโครงการอย่างเป็นทางการรอแจ้งให้ได้ชื่นชมกันอีกครั้ง...เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของกลุ่มคนคิดดี ทำดี เพื่อน้อง เพื่อท้องถิ่นสังคมไทย...ครูขอปรบมือให้ดังๆ ๆๆ... อีกครั้งค่ะ...

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

พรพระราชทาน...ปีใหม่่2556

"...บัดนี้ถึงวาระปีใหม่...ข้าพเจ้าขอส่งความปราถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคน ให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิด ด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ำใจไมตรีที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับออยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม...ปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงปราถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยเราได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นอยู่ในความเมตตา และความดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้ฉันท์ญาติและฉันท์มิตร ทุกคนทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและชาติได้ ดังที่ใจปราถนา..."
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย วันที่ 1 มกราคม 2556