วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการนิเทศงานฝึกฯ

สภาพที่เป็นอยู่และปรากฏการณ์ที่พบในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ...๑.คณะครุศาสตร์โดยฝ่ายฝึกควรจัดรถนิเทศให้ทุกครั้ง   หากงดบริการรถนิเทศก็ควรให้สิทธิ์เบิกค่าน้ำมันรถเพราะต้องใช้รถส่วนตัวเดินทางไปนิเทศทดแทน  ๒.ฝ่ายฝึกควรกำหนดวันนิเทศเพียงเดือนละ๑ครั้ง ไม่ใช่เดือนละ๒ครั้ง หรือไม่ควรห่างหรือติดกันเกินไป นักศึกษาฝากบอกมาค่ะ... ๓.ควรสำรวจข้อมูลสภาพการนิเทศโดยภาพรวมในภาคเรียนนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

จริยธรรมและภาวะผู้นำที่จำเป็นต่องานนิเทศ

การนิเทศ ติดตามประเมินผล งานฝึกประสบการวิชาชีพครูในระยะนี้ผู้เขียนได้พบความจริงเชิงประจักษ์ว่าผู้นิเทศมีความจำเป็นต้องใช้หลักจริยธรรมและภาวะผู้นำที่สำคัญย่ิง กล่าวคือ อย่างน้อยผู้นิเทศควรมีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา ต่อสถานศึกษา ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ต่อการเป็นที่พึ่งทางวิชาการ ช่วยให้เกิดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทุกฝ่าย ซึ่งควรดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ถอดบทเรียนการนิเทศวิชาชีพครู

จากการเป็นผู้ปฏิบัติ การสังเกต สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม พบว่า ความสำเร็จของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ที่ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้รู้ค่าในศักดิ์ศรีความเป็นครู การสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการนิเทศแบบเสริมพลัง ส่วนอุปสรรค์ต่อความสำเร็จได้แก่ระดับการคิดต่างของผู้มีอำนาจตัดสินใจหนุนเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนงานนิเทศ การให้บริการด้านพาหนะเดินทาง และความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการตัดสินใจ