วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กฐิน...อุบายแห่งสามัคคีธรรม

หลังวันออกพรรษาหนึ่งเดือนนับถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือวันลอยกระทงเป็นช่วงเทศกาลกฐินสามัคคีของชาวพุทธ การจัดการเรียนรู้หรือจัดหน่วยการเรียนก็ควรบูรณาการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ของชุมชน เรียนรู้การจัดพุ่มกฐิน การร่วมขบวนแห่กฐิน การสมโพชกฐิน การทอดกฐิน การกรานกฐิน เหล่านี้ล้วนมีความหมายและเป็นอุบายให้เกิดพลังแห่งความสามัคคี เกิดสามัคคีธรรม เป็นอีกรูปธรรมของตัวชี้วัดความเป็นชุมชนเข้มแข็ง... อันเป็นรากฐานความมั่นคงของชุมชนท้องถิ่นไทยมาแต่โบราณดังมีร่องรอยหลักฐานโรงเรียนวัดเกิดขึ้นมากมาย...ครูฝึกได้มีโอกาสพานักเรียนไปร่วมเรียนรู้กิจกรรมสำคัญนี้บ้างหรือยัง  สะท้อนการเรียนรู้เล่าสู่กันฟังได้นะคะ...