วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

เบ้าหลอม...สร้างคน

หลักสูตรเป็นเสมือน "เบ้าหลอม สร้างคน" นอกจากมีเอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย และ สกอ.อนุมัติแล้ว กระบวนการใช้หลักสูตรทั้งระบบยังต้องประณีตพิถีพิถัน...ต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มาก...เป็นประเด็นปัจจัยสำคัญที่นำสู่คุณภาพ  ความเข้มแข็ง  ยั่งยืนของหลักสูตรและศาสตร์ต่างๆ ...หลักสูตรจะเป็น เบ้าหลอม สร้างคน คุณภาพได้อย่างไร?...ระบบและกลไก    ชัดเจน...???