วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556

สัมมนาก่อนออกฝึก...เพื่ออะไร

ความพร้อมเผชิญสถานการณ์จริงในการเรียนรู้เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานฝึกประสบผลสำเร็จ เสมือนนักมวยที่ฟิตซ้อมอย่างดีก่อนขึ้นสังเวียนชกย่อมออกหมัดกระบวนท่าให้สามารถตั้งรับและรุกได้อย่างมีชั้นเชิง การเป็นครูฝึกจึงต้องติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อม สามารถแสดงออกเป็นทักษะและเทคนิคครูหลากหลายลีลา เพื่อรับมือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด่้านทั้งตัวและหัวใจให้มีความเข้มแข็ง ยืนหยัดอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุข...(สติ สมาธิ...)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ทักษะครูไทยในศตวรรษที่21

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราต้องเรียนรู้เพ่ือก้าวสู่ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นที่ครูต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิบัติลงมือทำ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจ ด้วยสมองของตนเอง ครูจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะการเป็นโค้ชที่ดีในการเรียนรู้แบบPBL(Project-Based Learning) ซึ่งต้องอาศัย PLC (Professional Learning Communities) และ R&D (Research and Development) เป็นเครื่องมือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายครูดี หลากหลายมิติอย่างมีพลัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน...