วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ทักษะครูไทยในศตวรรษที่21

ในโลกของการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราต้องเรียนรู้เพ่ือก้าวสู่ทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นที่ครูต้องเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้เกิดการปฏิบัติลงมือทำ ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยใจ ด้วยสมองของตนเอง ครูจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะการเป็นโค้ชที่ดีในการเรียนรู้แบบPBL(Project-Based Learning) ซึ่งต้องอาศัย PLC (Professional Learning Communities) และ R&D (Research and Development) เป็นเครื่องมือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นเครือข่ายครูดี หลากหลายมิติอย่างมีพลัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน...